2634450133(98+)
2634205132(98+)

خانگی

    ثبت طرح خانگی

    وزارت کار و امور اجتماعي با همکاري وزارتخانه هاي اقتصاي و دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع اشتغال و مشاغل خانگي ليست 214 شغل شناسايي شده را اعلام کرد.رشته هاي شناسايي شده ...

    ثبت طرح خانگی
    ۲۳
    بهمن