شعبه

مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت خارجی
بهمن, 1395 ثبت شعبه یا نمایندگی, شعبه
روش ومراحل ثبت تغییرات شرکتها مدارک لازم و مورد نیاز به منظور نمونه های پیوست با توجه به نوع تغییرات تنظیم و تکمیل و به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود و ممیز مربوط بعد از بررسی اولیه زمان مراجعه را تعیین می نماد و ...
ادامه مطلب