ثبت شعبه یا نمایندگی

ثبت نمایندگی خارجی
بهمن, 1395 ثبت شعبه یا نمایندگی, نمایندگی
 کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت در ایران دارند : ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای ...
ادامه مطلب
مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت خارجی
بهمن, 1395 ثبت شعبه یا نمایندگی, شعبه
روش ومراحل ثبت تغییرات شرکتها مدارک لازم و مورد نیاز به منظور نمونه های پیوست با توجه به نوع تغییرات تنظیم و تکمیل و به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود و ممیز مربوط بعد از بررسی اولیه زمان مراجعه را تعیین می نماد و ...
ادامه مطلب