کشاورزی

ثبت اختراع کشاورزی
بهمن, 1395 ثبت اختراع, کشاورزی
در مورد ثبت اختراع کشاورزی باید بگوییم که اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد کشاورزی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر ...
ادامه مطلب