2634450133(98+)
2634205132(98+)

صنعت

    ثبت اختراع صنعتی

    اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت ...

    ثبت اختراع صنعتی
    ۲۳
    بهمن