صنایع دستی

ثبت اختراع صنایع دستی
بهمن, 1395 ثبت اختراع, صنایع دستی
اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد که می توان گفت ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنایع دستی، اختراعی ...
ادامه مطلب