خدمات

ثبت اختراع صنعتی
بهمن, 1395 ثبت اختراع, خدمات, صنعت, ماهیگیری
اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در ...
ادامه مطلب