حسابرسی

حسابرسی مالیاتی
بهمن, 1395 امور مالی و مالیاتی و بیمه, حسابرسی
دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی منتشر شده , لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی ...
ادامه مطلب