2634450133(98+)
2634205132(98+)

    حسابرسی مالیاتی

    دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم ...

    حسابرسی مالیاتی
    ۲۳
    بهمن