2634450133(98+)
2634205132(98+)

    حسابداری مالیاتی

    اولین قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقلاب در سال 1366 به تصویب رسید و آخرین بار در تاریخ 27/11/1380 اصلاح شد، این قانون دارای پنج باب و بیست و هفت ...

    حسابداری مالیاتی
    ۲۳
    بهمن