2634450133(98+)
2634205132(98+)

تحریر و ثبت اظهارنامه عملکرد سالیانه

صفحه اصلی / امور مالی و مالیاتی و بیمه / "تحریر و ثبت اظهارنامه عملکرد سالیانه"

    تحریر و ثبت اظهارنامه عملکرد سالیانه

    تعریف:کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارایه می گردد را اظهارنامه مالیاتی می نامند.محاسبه مالیات در ایران:در ایران مالیات به ...

    ۲۴
    بهمن