تحریر و ثبت اظهارنامه عملکرد سالیانه

تحریر و ثبت اظهارنامه عملکرد سالیانه
بهمن, 1395 امور مالی و مالیاتی و بیمه, تحریر و ثبت اظهارنامه عملکرد سالیانه
تعریف: کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارایه می گردد را اظهارنامه مالیاتی می نامند. محاسبه مالیات در ایران: در ایران مالیات به دو صورت خوداظهاری و یا علی الرأس محاسبه می گردد. در روش خوداظهاری شخص حقیقی یا ...
ادامه مطلب