تحریر دفاتر مالی

تحریر دفاتر مالی
بهمن, 1395 امور مالی و مالیاتی و بیمه, تحریر دفاتر مالی
الف . شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل)نزد اداره ثبت شرکت ها ، جهت سال آینده نمایند. لذا دفاتر هر سال مالی باید درسال مالی قبل پلمپ شده باشد . ✍ اداره ثبت ...
ادامه مطلب