2634450133(98+)
2634205132(98+)

تحریر دفاتر مالی

    تحریر دفاتر مالی

    الف . شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل)نزد اداره ثبت شرکت ها ، جهت ...

    تحریر دفاتر مالی
    ۲۴
    بهمن