بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی
بهمن, 1395 امور مالی و مالیاتی و بیمه, بیمه تامین اجتماعی, مقالات
تعریفی در مورد بیمه حق بیمه عبارتی می باشد که از وجوهی که بر طبق قانون تامین اجتماعی و به منظور استفاده از مزایای تامین اجتماعی پرداخته می شود. دولت موظف می باشد که خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان شامل این قانون و خانواده آن ها ...
ادامه مطلب