2634450133(98+)
2634205132(98+)

بیمه تامین اجتماعی

    بیمه تامین اجتماعی

    تعریفی در مورد بیمه حق بیمه عبارتی می باشد که از وجوهی که بر طبق قانون تامین اجتماعی و به منظور استفاده از مزایای تامین اجتماعی پرداخته می شود. دولت موظف می باشد ...

    ۹
    بهمن