اخذ گواهی ارزش افزوده

اخذ گواهینامه ارزش افزوده
شهریور, 1397 اخذ گواهی ارزش افزوده
گواهینامه ارزش افزوده : گواهینامه ارزش افزوده یک نوع مجوز است. این مجوز برای انجام امور مالی و کارهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده صادر می شود. گواهینامه VAT یا گواهی ارزش افزوده در یک برگه A5 صادر می شود و از طرف سازمان امور مالیاتی صادر می ...
ادامه مطلب
اخذ گواهی ارزش افزوده
بهمن, 1395 اخذ گواهی ارزش افزوده, امور مالی و مالیاتی و بیمه
گواهینامه ارزش افزوده یک برگه A5 می باشد که از سوی سازمان امور مالیاتی صادر می شود.محتوای اصلی این نامه مجوزی در مورد اخذ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده ی مشتریان توسط فروشنده می باشد که با نام شرکت و یا شخص فروشنده صادر شده است.این گواهینامه دارای ...
ادامه مطلب