2634450133(98+)
2634205132(98+)

هیئت مدیره شرکت سهامی ۱

۷
اردیبهشت
989 بازدید
بدون دیدگاه
در این مقاله قصد داریم اطلاعاتی در مورد شرکت های سهامی و ثبت شرکت در کرج

هیئت مدیره شرکت سهامی ۱

در این مقاله قصد داریم اطلاعاتی در مورد شرکت های سهامی و ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط در اختیار شما قرار دهیم.

ماده ۱۰۷ـ شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که ازبین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بغضا قابـل عـزل می باشند اداره خواهد شد.عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمترباشد.

ماده ۱۰۸ـ مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس ومجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

ماده ۱۰۹ـ مدت مدیران دراساسنامه معین می شود لیکن این مدت ازدو سال تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۱۱۰ـ اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخـاب نمـود .درایـن صـورت شـخص حقـوقی همـان  مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجـام وظایف مدیریت معرفی نماید.

درسا ثبت متخصص در ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط

چنین نماینده ای مشمول همان شرایط وتعهدات و مسئولیت های مدنی و جزائی عضوهیئت مدیره بوده ازجهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

شخص حقوقی عضوهیئت مدیره میتواند نماینده خود را عزل کند بشرط آنکه درهمان موقع جانشین او را کتبا بـه شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود.

ماده ۱۱۱ـ اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.

۱ ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادرشده است.

۲ ـ کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنبه های ذیل بموجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کـلا یـا بعـضا محروم شده باشند درمدت محرومیت:.

سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری، جنبه هائی که بموجب قانون درحکم خیانت درامانت یا کلاهبرداری شـناخته شده است،اختلاس،تدلیس،تصرف غیرقانونی دراموال عمومی.

درسا ثبت قدم به قدم با شماست تا بهترین ثبت شرکت در کرج را انجام دهیم.

تبصره ـ دادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع حکم عزل هرمدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخـاب شـود یـا پس ازانتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادرخواهد کرد وحکم دادگاه مزبورقطعی خواهد بود.

ماده ۱۱۲ـ درصورتی که براثرفوت یا استعفا یا سلب شرایط ازیک یا چند نفرازمدیران تعـداد اعـضاء هیئت مـدیره ازحداقل مقرردراین قانون کمترشود اعضاءعلی البدل به ترتیب مقرردراساسنامه والا به ترتیـب مقررتوسـط مجمـع عمومی جای آنان را خواهند گرفت ودرصورتیکه عضوعلی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی درهیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمـومی عـادی شـرکت را جهت تکمیل اعضاءهیئت مدیره دعوت نمایند.

موسسه حقوقی درسا متخصص در ثبت شرکت در کرج می باشد.

ماده ۱۱۳ـ درمورد ماده ۱۱۲ هرگاه هیئت مدیره حسب مورد ازدعوت مجمع عمومی بـرای انتخـاب مـدیری کـه  سمت اوبلامتصدی مانده خودداری کند هرذینفع حق دارد ازبازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند وبازرس یا بازرسـان مکلـف بـه انجـام  چنین درخواستی می باشند.

ثبت شرکت در کرج

ماده ۱۱۴ـ مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقر رکرده است دارا باشـند.

ایـن تعـداد سـهام نبایـد ازتعداد سهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای درمجـامع عمـومی لازم اسـت کمترباشـد.ایـن سـهام بـرای تضمین خساراتی است که ممکن است ازتقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا برشرکت وارد شود.سهام مذکوربا اسـم بوده وقابل انتقال نیست ومادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود درشرکت را دریافت نداشته است سـهام مذکوردرصندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

مشاورین ما آماده پاسخ گویی به شما در زمینه ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می با شد.

ماده ۱۱۵ـ درصورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه نباشد وهمچنین درصـورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه ویا افزایش یافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه ویا افزایش یافتن تعداد سـهام لازم بعنوان وثیقه مدیرباید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه را تهیه وبه صندوق شرکت بـسپارد وگرنـه مستعفی محسوب خواهد شد.

ماده ۱۱۶ـ تصویب ترازنامه وحساب سود وزیان هردوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مـدیران بـرای همـان  دوره مالی می باشد وپس ازتصویب ترازنامه وحساب وسود وزیان دوره مالی کـه طـی آن مـدت مـدیریت مـدیران

منقضی یا بهرنحودیگری ازآنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خـود بخـود ا زقیـد وثیقـه آزاد خواهد شد.

ماده ۱۱۷ـ بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی ازمقررات قانونی واساسـنامه شـرکت درمـورد سـهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.

با ثبت شرکت در کرج کار خود را حرفه ای آغاز کنید.

ماده ۱۱۸ـ جزدرباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم واقدام درباره آنهـا درصـلاحیت خـاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امورشرکت مـی باشـند مـشروط برآنکـه

تصمیمات واقدامات آنها درحدود موضوع شرکت باشد.محدود کـردن اختیـارات مـدیران دراساسـنامه یـا بموحـب تصمیمات مجامع عمومی فقط ازلحاظ روابط بین مدیران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطـل وکان لم یکن است.

ماده ۱۱۹ـ هیئت مدیره دراولین جلسه خود ازبین اعضای هیئت مدیره یک رئیس ویـک نائـب رئـیس کـه بایـد  شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید.مدت ریاست رئیس ونایـب رئـیس هیئـت مـدیره بـیش ازمدت عضویت آنها درهیئت مدیره نخواهد بود.هیئت مدیره درهرموقع می تواند رئیس ونایب رئیس هیئت مـدیره را ازسمتهای مذکورعزل کند.هرترتیبی خلاف این ماده مقررشودکان لم یکن خواهد بود.

مشاورین ما ثبت شرکت در کرج را برای شما آسان می کنند

تبصره ۱ ـ ازنظراجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که بعنوان نماینده شخص حقوقی عضوهیئت مـدیره معرفـی شده باشد درحکم عضوهیئت مدیره تلقی خواهد شد.

تبصره ۲ ـ هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف اورا نایب رئیس هیئـت مـدیره انجام خواهد داد.

ماده ۱۲۰ـ رئیس هیئت مدیره علاوه بردعوت واداره جلسات هیئت ـ مـدیره موظـف اسـت کـه مجـامع عمـومی صاحبان سهام را درمواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت نماید.

ماده ۱۲۱ـ برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضوربیش ازنصف اعضاءهیئت مدیره لازم است.تصمیمات بایـد بـه اکثریت آراءحاضرین اتخاذ گردد مگرآنکه دراساسنامه اکثریت بیشتری مقررشده باشد.

درسا ثبت با کادر مجرب خود در کوتاه ترین زمان ثبت شرکت در کرج را برای شما انجام می دهد

ماده ۱۲۲ـ ترتیب دعوت وتشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیـین خواهـ دکرد.ولـی درهرحـال عـده ای ازمدیران که اقلا یک سوم اعضاءهیئت مدیره را تشکیل دهند میتوانند درصورتی که ازتاریخ تشکیل آخرین جلسه

هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکردستورجلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند.

با درسا ثبت در کمترین زمان کارهای حقوقی خود را به اتمام برسانید به خصوص ثبت شرکت در کرج و ثبت برند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *