2634450133(98+)
2634205132(98+)

مقررات مربوط به شرکت های سهامی ۱

۱۱
اردیبهشت
1541 بازدید
بدون دیدگاه
قصد از انتشار این مقاله این است که اطلاعات کافی در مورد ثبت شرکت در کرج در اختیار شما قرار دهیم

مقررات مربوط به شرکت های سهامی

قصد از انتشار این مقاله این است که اطلاعات کافی در مورد ثبت شرکت در کرج در اختیار شما قرار دهیم تا با دانش تصمیم بگیرید و مطمئن در مسیر ثبت شرکت در کرج گام بر دارید.

ماده ۲۷۰ـ هرگاه مقررات قانونی درمورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تـصمیماتی کـه توسـط هریـک ازارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هرذینفع بطلان شرکت یا عملیـات یـا تصمیمات مذکوربه حکم دادگاه اعلان خواهد شد لـیکن موسـسین ومـدیران وبازرسـان وصـاحبان سـهام شـرکت نمیتوانند درمقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

ماده ۲۷۱ـ درصورتی که قبل ازصدورحکم بطلان شرکت بـا بطـلان عملیـات یـا تـصمیمات آن د رمرحلـه بـدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرارسقوط دعوای بطلان را صادرخواهد کرد.

ماده ۲۷۲ـ دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است میتواند بنـا بـه درخواسـت مهلتـی کـه ا زشـش ماه بیشترنباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نمایـد.ابتـدای مهلـت مـذکورتاریخ وصـول پرونـده ازدفتربـه دادگـاه است.

درصورتی که ظرف مهلت مقررموجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادرخواهد کرد.

ماده ۲۷۳ـ درصورت صدورحکم قطعی بربطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مـسئول  بطلان هستند متضامنا مسئول خسارتی خواهند بود که ازآن بطلان به صاحبان سهام واشخاص ثالث متوجه شـده است.

ما را در مسیر ثبت شرکت در کرج حامی خود بدانید

ماده ۲۷۴ـ دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادرمی نماید باید ضمن حکم خـود یـک یـا چنـد نفـررا عنـوان مدیرتصفیه تعیین کند تا برطبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.

ماده ۲۷۵ـ درهرمورد که براثرانحلال یا بطلان شرکت مدیرتصفیه باید ازطرف دادگاه تعیین شود ومـدیر یا مـدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین حاضربه قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امرتصفیه را به اداره تـصفیه امورورشکستگی حوزه خود ارجاع می نماید.

تبصره ـ تعیین حقالزحمه مدیریا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین می شود بعهده دادگاه است.

درسا ثبت گام به گام با شماست تا اتمام ثبت شرکت در کرج

ماده ۲۷۶ـ شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پـنجم مجمـوع سـهام شـرکت باشـد مـی توانـد درصورت تخلف یا تقصیررئیس واعضاءهیئت مدیره ویامدیرعامل بنام وازطرف شرکت وبه هزینه خود علیـه رئـیس

یا تمام یا بعضی ازاعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل اقامه دعوی نماینـد وجبـران کلیـه خـسارات وارده بـه شـرکت را  ازآن ها مطالبه کنند.

درصورت محکومیت رئیس یا هریک ازاعضاءهیئت مدیره یا مدیرعامل به جبران خسارات شرکت وپرداخت هزینـه دادرسی حکم بنفع شرکت اجراءوهزینه ای که ازطرف اقامه کننده دعوی پرداخـت شـده ازمبلـغ محکـوم بـه وی مسترد خواهد شد.

ثبت شرکت در کرج را با ما تجربه کنید

ماده ۲۷۷ـ مقررات اساسنامه وتصمیمات مجامع عمومی نباید بنحوی ازانحاءحق صاحبان سهام را درمـورد اقامـه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.

ماده ۲۷۸ـ شرکت سهامی خاص درصورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولا موضوع به تـصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیا سـرمایه آن حـداقل بـه میزانـی باشـد کـه بـرای شرکت های سهامی عام مقررشده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مـذکورافزایش دهـد.

ثالثـا دوسـال تمـام ازتاریخ تاسیس وثبت شرکت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سـهام رسـیده باشـد .

رابعـا اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون درمورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

با ثبت شرکت در کرج پیشتاز باشید در عرصه حرفه خود

ماده ۲۷۹ـ شرکت سهامی خاص باید ظرف یکماه ازتاریخی که مجمع عمومی فوقالعـاده صـاحبان سـهام تبـدیل شرکت را تصویب کرده است صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده را به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند.

۱ ـ اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.

۲ ـ دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده ۲۷۸ که به تائید حسابداررسمی رسیده باشد.

۳ ـ صورت دارائی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که متضمن تقـویم کلیـه امـوال منقـول

وغیرمنقول شرکت بوده وبه تائید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

۴ ـ اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاءدارندگان امضای مجازشرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد.

الف ـ نام و شماره ثبت شرکت در کرج.

ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن.

ج ـ مرکزاصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

د ـ درصورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.

ه ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.

وـ اگرسهام ممتازمنتشرشده باشد تعداد و امتیازات آن.

زـ هویت کامل رئیس و اعضاءهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت.

ح ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی.

ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود وتشکیل اندوخته.

ی ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

ک ـ ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها وآگهی های شرکت درآن درج می گردد.

مشاورین درسا ثبت آماده پاسخگویی به شما در زمینه ثبت شرکت در کرج می باشند

ماده ۲۸۰ـ مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده ۲۷۹ و تطبیق مندرجات آن ها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده ۲۸۱ـ در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شـود کـه اساسـنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکت هاو در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمنـدان آماده می باشند آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد لا اقل در یک روزنامه کثیرالانتشاردیگر نیزآگهی شود.

ماده ۲۸۲ـ شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که درنتیجه افزایش سرمایه بوجود می آید با رعایت مواد ۱۷۳ لغایت ۱۸۲ و مـاده ۱۸۴ ایـن قـانون بـرای پذیره نویسی عمومی عرضه نماید.

مرجع ثبت شرکت ها در این مورد پس از وصول تقاضا و مـدارک مربـوط بـه تبـدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون درصورتی که شـرکت بتوانـد بـا افـزایش سرمایه ازطریق پذیره ـ نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شـود اجـازه انتـشاراعلامیه نویـسی سـهام را صادرخواهد نمود.در اعلامیه پذیره نویسی باید شماره و تاریخ اجازه نامه مزبورقید گردد.

ماده ۲۸۳ـ درصورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماما تادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی تبدیل گردد.

ثبت شرکت در کرج را با ما تجربه کنید

موسسه حقوقی درسا با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان کارهای حقوقی ثبت شرکت در کرج را برای شما انجام می دهد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *