2634450133(98+)
2634205132(98+)

مقررات مربوط به شرکتهای سهامی۲

۱۲
اردیبهشت
982 بازدید
بدون دیدگاه
قصد از انتشار این مقاله که در ادامه مقاله قبلی آمده است این می باشد که اطلاعات کافی در مورد ثبت شرکت در کرج در اختیار شما قرار

مقررات مربوط به شرکتهای سهامی۲

قصد از انتشار این مقاله که در ادامه مقاله قبلی آمده است  این می باشد که اطلاعات کافی در مورد ثبت شرکت در کرج در اختیار شما قرار دهیم تا با دانش تصمیم بگیرید و مطمئن در مسیر ثبت شرکت در کرج گام بر دارید.

ماده ۲۸۴ـ شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سـه سـال از تـاریخ اجـرای ایـن قـانون بصورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام در آیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا بنوع دیگری از انواع شرکت های تجارتی مذکور در قانون تجارت مـصوب اردیبهـشت مـاه ۱۳۱۱ تبـدیل شـوند والا منحـل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ خواهند بود.

تا هنگامی که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قـانون تطبیق نداده اند تابع مقررات مربوط به شرکتهای سهامی مذکوردرقانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ ومقررات اساسنامه خود خواهند بود.

تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می شود که مرجع ثبت شرکت ها پـس از احراز صـحت تطبیـق مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی کرده باشد. به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عـدم افـزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست ودرصورت افزایش سرمایه هزینه های مربـوط فقـط شامل میزان افزایش سرمایه می شود.

ما در مسیر ثبت شرکت در کرج پشتیبان شما هستیم.

ماده ۲۸۵ـ تغییراساسنامه هریک از شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظورتطبیق وضع آن ها با مقررات این قانون استثنائا ممکن است بموجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیـرد  مگردرمورد افزایش سرمایه که باید به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برسد.

ترتیب دعـوت تـشکیل وحـد نـصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی وفوقالعاده به منظورتطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ درمورد شرکتهای سهامی وهمچنین اساسنامه معتبرشرکتهای موجود درتـاریخ تـصویب این قانون می باشد.

ماده ۲۸۶ـ برای آنکه شرکت های سهامی مورد در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بـصورت شـرکت سـهامی خـاص درآیند باید اولا سرمایه آن ها حداقل به میزانی باشدکه برای شرکت های سهامی خاص مقررشده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون درمورد افزایش سرمایه شـرکت سـهامی خـاص بـه آن میـزان افـزایش دهنـد.

ثبت شرکت در کرج را از ما بخواهید.

ثانیـا اساسنامه خود را به منظورتطبیق با مقررات ایـن قـانون اصـلاح کـرده مراتـب را بـه مرجـع ثبـت شـرکتها اعـلام نمایند.

مرجع ثبت شرکت ها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتـب را ثبـت و بـه هزینـه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده ۲۸۷ـ برای آن که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتواننـد بـصورت شـرکت سـهامی عـام در آیند باید اولا سرمایه آن ها به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقررشـده اسـت یـا سـرمایه خـود را بـا رعایت مقررات این قانون درمورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند.

ثانیا در تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یکسال از ثبت شرکت در کرج گذشته و یک ترازنامـه آن بـه تـصویب مجمـع عمـومی عـادی رسیده باشد.

ثالثا اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.

ثبت شرکت در کرج را در کنار ما تجربه کنید

ماده ۲۸۸ـ درصورتی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خـود بـا مقررات این قانون به افزایش سرمایه مبادرت کنند درصورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آن هـا تادیـه نـشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هرسهم درمورد سهام جدید نیز لازم الرعایه اسـت و درهرحـال ایـن نسبت نمی تواند ازسی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمترباشد.

در موارد مذکور دراین مـاده رعایـت مـاده ۱۶۵ ایـن قانون در مورد تادیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.

ماده ۲۸۹ـ شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سـرمایه بـه شـرکت سهامی عام تبدیل شوند باید سهام جدید خود را در نتیجه افزایش سرمایه بوجود می آید بـا رعایـت مقـررات ایـن قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند.

درصورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماما تعهد نشود و مبلغی که باید برطبـق مقـررات این قانون تادیه گردد تادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.

ماده ۲۹۰ـ شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبـدیل شـوند  و به این منظوربه افزایش سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

۱ ـ اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است.

۲ ـ صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۳ ـ صورت دارائی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها.صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده به تائید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

۴ ـ طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که باید به ترتیب مقرردر ماده ۱۷۴ این قانون تنظیم شده باشد.

۵ ـ آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تـصویب مجمـع عمـومی و تایید حـسابدار رسمی رسـیده باشد.

ما پیشتاز در کلیه کارهای حقوقی هستیم به خصوص ثبت شرکت در کرج

ماده ۲۹۱ـ مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیـق منـدرجات آن هـا بـا قـانون اجـازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادخواهد نمود.

ماده ۲۹۲ـ کلیه مقررات مذکوردرمواد ۱۷۷ لغایت ۱۸۱ این قانون برای تحقق افـزایش سـرمایه وتبـدیل شـرکت سهامی به شرکت سهام عام لازم الرعایه است، در آگهی مربوط ضمن ذکر افـزایش سـرمایه موضـوع تبـدیل نیز قیـدخواهد شد.

ماده ۲۹۳ـ در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه برطبق ماده ۱۸۲ این قانون عمل خواهد شد.درهرصورت شـرکت باید در مهلت مذکور در ماده ۲۸۴ وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.

درسا ثبت برترین موسسه ثبت شرکت در کرج می باشد

موسسه حقوقی درسا با کادر مجرب خود و مشاورین عالی آماده ارائه خدمات به شما در کلیه زمینه های حقوقی به خصوص ثبت شرکت در کرج می باشد برای دریافت پاسخ سوالات درباره ثبت شرکت در کرج خود با مشاورین ما تماس بگیرید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *