مراحل صدور جواز کسب

بهمن, 1395 اخذ جواز کسب

در این مقاله قصد داریم مراحل صدور جواز کسب و مدارکی که برای این کار نیاز است را شرح دهیم. می توانید برای کسب جواز کسب و مشاوره در این زمینه به درسا ثبت ( ثبت شرکت در کرج ) مراجعه کنید.

مراحل صدور جواز کسب

-مرحله اول صدور جواز کسب

۱-درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب (جواز کسب)

۲-ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی

۳-بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش

۴-بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب( جواز کسب) در جلسه هیئت مدیره و ارایه پاسخ کتبی به وی

-مرحله دوم صدور جواز کسب

یکی دیگر از مراحل صدور جواز کسب ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی انجام میشود که شامل:

۱-سند مالکیت به نام متقاضی

۲-اجاره نامه رسمی به نام متقاضی

۳-اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی

۴-مبایعه نامه به نام متقاضی

۵-حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره

۶-رسید پرداخت اجاره بهای معتبر

۷-قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها

مرحله سوم صدور جواز کسب

۱-گواهی مرکز بهداشت شهرستان و ارائه کارت معاینه پزشکی فردی جهت صنوف مشمول (موادر خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی)

۲-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

۳-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

۴-موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی

۵-گواهی گذراندن دوره آموزش (حداقل ۱۰ ساعت) از موسسه آموزشی معتبر (مورد تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط)

۶-ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی

۷-گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون

۸-اختصاص کد شناسه ده رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب(جواز کسب)

۹-اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با کد ده رقمی

مرحله چهارم صدور جواز کسب

بررسی پرونده توسط رییس و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه

مرحله پنجم صدور جواز کسب

صدور پروانه کسب (جواز کسب)با رعایت مراحل چهارگانه قبلی و تحویل آن به متقاضی..

بررسی پرونده توسط رییس و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه

برای اخذ جواز کسب می توانید با موسسه حقوقی درسا تماس بگیرید.