2634450133(98+)
2634205132(98+)

مجامع عمومی شرکت سهامی

۱۴
اردیبهشت
1172 بازدید
بدون دیدگاه
در این مقاله قصد داریم شما را با مجامع عمومی در ثبت شرکت در کرج

مجامع عمومی در ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی

در این مقاله قصد داریم شما را با مجامع عمومی در ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط کشور آشنا کنیم.

ماده ۷۲ـ مجمع عمومی شرکت سهامی ازاجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.مقررات مربوط به حـضورعده لازم برای تشکیل مجمع عمومی وآراءلازم جهت اتخاذ تـصمیمات دراساسـنامه معـین خواهـد شـد مگردرمـواردی کـه بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقررشده باشد.

موسسه حقوقی درسا متخصص در ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط کشور می باشد.

ماده ۷۳ـ مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:

۱ ـ مجمع عمومی موسس.

۲ ـ مجمع عمومی عادی.

۳ ـ مجمع عمومی فوق العاده.

ماده ۷۴ـ وظایف مجمع عمومی موسس به قرارزیراست:

۱ ـ رسیدگی به گزارش موسسین وتصویب آن وهمچنین احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم.

۲ ـ تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.

۳ ـ انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت.

۴ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی بـرای سـهامداران تـا تـشکیل اولـین مجمـع عمومی عادی درآن منتشرخواهد شد.

با درسا ثبت مطمئن ترین ثبت شرکت در کرج را با کمترین زمان انجام دهید.

تبصره ـ گزارش موسسین باید حداقل پنج روزقبل از تشکیل مجمع عمومی موسس درمحلی کـه در آگهـی دعـوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره ـ نویسان سهام آماده باشد.

ماده ۷۵ـ درمجمع عمومی موسس حضورعده ای ازپذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهـد نمـوده  باشند ضروری است.اگردراولین دعوت اکثریت مذکورحاصل نشد مجامع عمـومی جدیـد فقـط تـا دو نوبـت توسـط موسسین دعوت می شوند مشروط براینکـه لااقـل بیـست روزقبـل ازانعقـاد آن مجمـع آگهـی دعـوت آن بـا قیـد  دستورجلسه قبل ونتیجه آن درروزنامه کثیرالانتشاری که دراعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشرگردد.

مشاورهای درسا ثبت شما را در تمامی مراحل ثبت شرکت در کرج راهنمایی می کنند.

مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سـوم سـرمایه شـرکت د رآن حاضرباشـند. درهریـک ازدومجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دوثلث آراءحاضرین اتخاذ شود.درصورتی که درمجمع عمومی سـوم اکثریت لازم حاضرنشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.

تبصره ـ درمجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضوردارند وهرسهم دارای یـک رای خواهـد بود.

ماده ۷۶ـ هرگاه یک یا چند نفرازموسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل ازاقدام به دعوت مجمـع عمومی موسس نظرکتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را درمورد ارزیـابی آورده هـای غیرنقـد جلـب وآن راجزءگزارش اقدامات خود دراختیارمجمع عمومی موسس بگذارند.درصورتی که موسسین برای خود مزایائی مطالبـه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقدیم شود.

ماده ۷۷ـ گزارش مربوط به ارزیابی آوردههای غیرنقد وعلل وموجبات مزایای مطالبه شده بایـد درمجمـع عمـومی موسس مطرح گردد.

دارندگان آورده غیرنقد وکسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند د رموقعی که تقـویم آورده غیرنقـدی که تعهد کرده اند یا مزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارند وآن قسمت ازسرمایه غیرنقد که موضوع مـذاکره ورای است ازحیث حدنصاب جزءسرمایه شرکت منظورنخواهد شد.

درسا ثبت قدم به قدم با شماست در ثبت شرکت در کرج

ماده ۷۸ـ مجمع عمومی نمیتواند آوردههای غیرنقد را بیش ازآنچـه کـه ازطـرف کارشـناس رسـمی دادگـستری ارزیابی شده است قبول کند.

ماده ۷۹ـ هرگاه آورده غیرنقد یا مزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی  که از یک ماه تجاوزنخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقـد آن هـا قبـول نـشده است در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نماینـد واشخاصـی کـه مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا درشرکت باقی بمانند.

درصورتی کـه صـاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان مزایا بنظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محـسوب  می گردد و سایرپذیره نویسان می توانند بجای آن ها سهام شرکت را تعهد مبالغ لازم را تادیه کنند.

ثبت شرکت در کرج را با درسا ثبت تجربه کنید

ماده ۸۰ـ در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که برطبق ماده قبل به منظوررسیدگی به وضـع آوردههـای غیرنقـد و مزایای مطالبه شده تشکیل می گردد باید بیش ازنصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده اسـت حاضرباشند. درآگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.

ماده ۸۱ـ درصورتی که درجلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبه کنندگان مزایا وعدم تعهد وتادیه سهام آنها ازطرف سایرپذیره نویسان قسمتی ازسرمایه شرکت تعهد نشده است و به ایـن ترتیـب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط کشور اطلاع دهند تا در مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادرکند.

ماده ۸۲ـ درشرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسـس الزامـی نیـست لـیکن جلـب نظر کارشـناس مذکوردر ماده ۷۶ این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقد را به مبلغی بیش ازارزیابی کارشناس قبول

نمود.

ماده ۸۳ـ هرگونه تغییر درمواد اساسنامه یا درسرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل ازموعـد منحـصرا درصـلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مــاده ۸۴ -درمجمــع عمــومی فــوق العــاده دارنــدگان بــیش ازنــصف ســهامی کــه حــق رای دارنــد بایــد حاضرباشند.

اگردراولین دعوت حد نصاب مذکورحاصل نشد مجمع برای باردوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعـوت دوم نتیجـه دعـوت اول قید شده باشد.

ماده ۸۵ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دوسـوم آراءحاضردرجلـسه رسـمی معتبرخواهـد بود.

ماده ۸۶ـ مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امورشرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکورحاصل نشد مجمـع بـرای بـار دوم دعـوت خواهـد شـد و بـا حـضورهرعده ازصاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته واخذ تصمیم خواهد نمود.

موسسه حقوقی درسا متخصص درهمه زمینه های حقوقی به خصوص ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشد موسسه حقوقی درسا با کمترین هزینه و زمان شما را در ثبت شرکت در کرج یاری می دهد.

درسا ثبت پشتیبان شما در کارهای حقوقی و ثبتی است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *