2634450133(98+)
2634205132(98+)

طبقه بندی شرکت های تجاری

۱۶
اردیبهشت
2130 بازدید
بدون دیدگاه
هدف از ارائه این مطلب در اختیار قرار دادن اطلاعات تا با دیدی کاملا باز در مسیر ثبت شرکت در کرج قدم بگذارید

انواع و طبقه بندی شرکت های تجاری

هدف از ارائه این مطلب در اختیار قرار دادن اطلاعات تا با دیدی کاملا باز در مسیر ثبت شرکت در کرج قدم بگذارید  مشاورین مجرب درسا ثبت راهنما و همرا شما هستند در ثبت شرکت در کرج.

انــواع شــرکت های تجــاری در مــاده ٢٠ قــانون تجــارت نــام بــرده شــده انــد کــه قــبلاً مطالعــه شــد ولــی بایــد توجــه نمــود کــه هفــت قــسم شــرکت مــذکور در مــاده ٢٠ تنهــا شــرکت هایی نيستند که در عمل وجود دارند.

در حال حاضر شرکت ها از تنوع زیادی برخوردارند ولی علي رغم گوناگونی، قالب های عمده آن ها همان قالبهایی است که در قانون تجارت پيش بينی شده است. در ميان انواع شرکت های تجاری، شرکت سهامی بيشتر از دیگر شرکت ها مورد اقبال قرار گرفته است.

شرکت های تجاری را می توان با معيارهای متعددی تقسيم و طبقه بندی نمود، مانند:

طبقه بندی براساس مسئوليت شرکاء

طبقه بندی براساس طرز ثبت شرکت در کرج

طبقه بندی براساس قابليت انتقال حصه شرکاء

طبقه بندی براساس موضوع شرکت ها

طبقه بندی براساس صاحبان سرمایه

طبقه بندی براساس تابعيت شرکت ها

مشاورین درسا ثبت آماده ارائه خدمات به شما در زمینه  ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشند

تعریف ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی

طبق ماده یک لایحه قانونی ١٣٤٧” :شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است”.

اقسام شرکت سهامی:

مــاده چهــار لایحــه قــانونی ١٣٤٧ شــرکت های ســهامی را بــه دو نــوع تقــسيم کــرده اســت که عبارتند از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص.

شــرکت هــایی کــه موســسان آنهــا قــسمتی از ســرمایه شــرکت را از طریــق فــروش ســهام بــه مــردم تــأمين مــی کننـــد، “شــرکت ســهامی عـــام” و شــرکت هایی کــه تمـــام ســرمایه آنهــا در موقــع تأســيس منحــصراً بــه وســيله موســسان تــأمين مــی گــردد، “شــرکت سهامی خاص” ناميده می شوند.

  ثبت شرکت در کرج را به موسسه حقوقی درسا تجربه کنید.

تاریخچه قانونی

چنانچــه قــبلاً اشــاره شــد مقــررات شــرکت ســهامی مــواد ٢١ تــا ٩٣ قــانون تجــارت را بــه خــود اختــصاص داده بــود کــه در ســال ١٣٤٧ لایحــه قــانونی در ٣٠٠ مــاده جــایگزین مــواد مزبور گشت.

لایحه قانونی ١٣٤٧ از قانون ١٩٦٦ فرانسه اقتباس شده است.

تعداد مواد مربوط به شرکت سهامی در قياس با سایر شرکت های تجاری نشانگر اهميتی است که قانون گذار به شرکت سهامی و نقش آن در حيات اقتصادی کشور داده است.

درسا ثبت پیشرو در ثبت شرکت در کرج

استقلال شخصيت حقوقی شرکت

قبلاً گفته شد که شرکت های تجاری دارای شخصيت حقوقی مستقل از شخصيت شرکا می باشند. این استقلال شخصيت در شرکت های سهامی نمود بيشتری دارد زیرا حوادثی چون فوت یا ورشکستگی شرکا که ممکن است منجر به انحلال بعضی از شرکت ها نظير تضامنی گردد در شرکت سهامی بی اثر است.

همچنين استقلال شخصيت حقوقی شرکت سهامی موجب قدرت آن در مقابل شرکا به ویژه اقليت است و در بيشتر موارد تصميم شرکا در سرنوشت شرکت تأثير قابل ملاحظه ای ندارد.

نام شرکت

نــام شــرکت توســط موســسين شــرکت انتخــاب مــی شــود و بــه عنــوان یکــی از بنــدهای اساسنامه باید به تصویب مجمع عمومی موسس برسد.

طبــق تبــصره مــاده ٤ لایحــه ١٣٤٧ در نــام شــرکتهای ســهامی عــام بایــد عبــارت “شــرکت ســهامی عــام” و در شــرکت های ســهامی خــاص بایــد عبــارت “شــرکت ســهامی خــاص” قبــل یا بعد از نام شرکت قيد شود.

در ماده ٢٢ قانون تجارت مقرر شده بود که نام هيچ یک از شرکا و سهامداران نباید در نام شرکت قيد شود. به نظر می رسد اکنون نيز باید شرط مزبور رعایت شود زیرا شرکت سهامی از اقسام شرکت سرمایه بوده و نباید از نام و شخصيت شرکایش کسب شهرت و اعتبار نماید.

سرپيچی از مقررات نامگذاری در حقوق فرانسه جریمه در پی دارد ولی در حقوق ایران مجازات خاصی در مقررات وجود ندارد و حداکثر موضوع مشمول مقررات عام قرار می گيرد.

ثبت شرکت در کرج تخصص ماست

اقامتگاه شرکت

مرکـــز اصـــلی شـــرکت کـــه همـــان اقامتگـــاه شـــرکت محـــسوب مـــی شـــود بایـــد در اساســنامه شــرکت ذکــر شــود. تغييــر اقامتگــاه مــستلزم تغييــر اساســنامه بــوده و تغييــرات اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای سهامی است.

چنانکه گفته شد صرف تغيير اقامتگاه موجب تغيير تابعيت شرکت نمی شود.

تابعيت شرکت

تابعيت شرکت سهامی مشمول همان قواعدی است که قبلاً مطالعه شد و چون ماده ٩٤

لایحه قانونی ١٣٤٧ مقرر کرده است “هيچ مجمع عمومی نمی تواند تابعيت شرکت را تغيير بدهد” لذا برای تغيير دادن تابعيت شرکت سهامی اتفاق نظر شرکاء لازم است.

سرمایه شرکت

چــون شــرکت ســهامی از اقــسام شــرکت های ســرمایه اســت لــذا ســرمایه در ایــن نــوع شرکت ها از اهميت زیادی برخوردار است.

تنهـــا شـــرکتی کـــه قانونگـــذار بـــرای آن حـــداقل ســـرمایه پـــيش بينـــی کـــرده شـــرکت سهامی است.

طبــق مــاده ٥ لایحــه قــانونی ١٣٤٧ حــداقل ســرمایه در شــرکت ســهامی خــاص یــک ميليون ریال و در سهامی عام پنج ميليون ریال می باشد.

ســرمایه شــرکت بایــد ثابــت بمانــد و یــا بــه عبــارتی ســرمایه غيــر قابــل برداشــت بــوده و نمی توان آنرا به عنوان سود ميان صاحبان سهام تقسيم کرد.

تغييـــر در ســـرمایه شـــرکت اعـــم از کـــاهش یـــا افـــزایش چـــون مـــستلزم تغييـــر در اساسنامه شرکت است لذا باید با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت بگيرد.

از ویژگي هـــای ســـرمایه در شـــرکت هـــای ســـهامی آنـــست کـــه بـــه قطعـــات مـــساوی تقسيم می شود که هر قطعه را سهم می نامند.

شعبه شرکت

شرکت ها برای توسعه فعاليتهای اقتصادی خود اقدام به تأسيس شعبه می کنند.

در قــانون تعریفــی از شــعبه بــه عمــل نيامــده اســت ولــی درج محــل شــعبه در کنــار مرکــز اصلی شرکت از بندهای اساسنامه می باشد.

شــعبه شخــصيت حقــوقی مــستقل از شــرکت نــدارد و لــذا تفــاوتی ميــان دارایــی شــرکت با دارایی شعبه وجود ندارد.  تنها تفاوت شعبه با شرکت در نشانی آن است.

هــر چنــد اقامــه دعــوی عليــه شــرکت بایــد در محــل اقامــت شــرکت کــه همــان مرکــز اصــلی اســت صــورت پــذیرد ولــی در قــانون آیــين دادرســی مــدنی طــرح دعــاوی ناشــی از تعهــدات هــر شــعبه بااشــخاص خــارج در دادگــاه محــل شــعبه پذیرفتــه شــده اســت. اگــر شعبه برچيده شده باشد دعوی باید در مرکز اصلی شرکت طرح شود.

شرکت های وابسته مفهومی متفاوت از شعبه دارند. هر چند شعبه نماینده شرکت است ولی نمایندگی نيز از شعبه متفاوت است.

موسسه حقوقی درسا برترین های حقوق را گرد هم آورده تا شما به راحتی راه حلی برای مشکلات حقوقی خود پیدا کنید موسسه حقوقی و ثبتی درسا آماده همکاری با شما در زمینه های ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشدحضور ما در در تمام مراحل کارهای قانونی خود حس کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *