شخصیت حقوقی در ثبت شرکت

فروردین, 1396 مقالات

شخصیت حقوقی و استقلال شرکت

در ثبت شرکت در کرج اشخاص، شخصیت شرکت در کنار شخصیت حقوقی شرکاء قرار گرفته است و شخصیت شرکاء در شخصیت شرکت تاثیر دارد. در صورتی که در شرکت های سهامی شرکاء بعد از پرداخت بهای سهام خود دیگر هیچگونه تعدی در برابر شرکت ندارند.

شخصیت و اقتدار شرکت اغلب بیشتر از شخصیت و اقتدار یک تاجر معمولی است، زیرا شرکت سهامی از مرگ هراسی ندارد و با جمع آوری سرمایه های بزرگ دارای نفوذ فراوان می شود.

در ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی بزرگ که عده سهامداران خیلی زیاد است، اغلب رابطه نزدیکی بین سهامدار و مدیران شرکت وجود ندارد و حتی اغلب سهامداران از موضوع و شیوه اداره شرکت اطلاعی ندارد. بنابراین، شرکت سهامی قائم بر نفس است و اراده مشخص و متمایزی از شرکاء دارد. در نتیجه شخصیت حقوقی شرکت های سهامی واجد خصوصیات زیر است:

  1-نام شرکت

شرکت سهامی نام خاص دارد که توسط موسسان انتخاب می شود و کاملا مجزا و مستقل از نام سهامداران است و معمولا با موضوع شرکت یا محل فعالیت آن ارتباط دارد، ولی ممکن است کاملا اختراعی و ابداعی باشد.

بعضی اوقات از حروف اول کلماتی که نام اصلی شرکت را تشکیل می دهند، مانند ک.ال.ام – اس.آ.اس – فیات – تی.بی.تی. – آ.ا.گ و غیره گرفته می شود. اسم هیچ یک از سهامداران نباید در نام شرکت ذکر گردد.

ولی اغلب قوانین، اختیار نام موسس اصلی موسسه یا کارخانه را که تبدیل به شرکت سهامی می شود به عنوان نام شرکت جایزه می دانند.

ماده 22 قانون تجارت  برای ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط مقرر می دارد:” در اسم شرکت سهامی نام هیچ یک از شرکاء قید نخواهد شد. در اسم شرکت باید کلمه (سهامی) قید شود.” قانون تجارت ایران با وجود آن که قید نام یکی از شرکاء را در اسم شرکت منع کرده است.

ولی در صورتی که اسم شرکت با نام یکی از شرکاء یکی یا شبیه باشد هیچ گونه اثری برای قائل نشده است و معلوم نیست که آیا قید نام یکی از شرکاء باعث انحلال شرکت می شود یا اینکه شریک مذکور را نسبت به امور شرکت ضامن قلمداد می کند.

به نظر مولف دستور مذکور یک دستور اصولی است و اثر اجرایی ندارد، به خصوص این که ممکن است بعد از تشکیل شرکت، سهام آن به شخص دارای اسم مشابه با شرکت انتقال یابد. در مکاتبات و اسناد تعهد آوری که به نام شرکت امضا می شود، قید نام شرکت اجباری است. جز با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ممکن نیست

2-مرکز شرکت

برای ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط به صورت سهامی دارای مرکز اصلی که اقامتگاه آن محسوب می شود. قید مرکز اصلی شرکت در اساسنامه اجباری است و بند 1 ماده 8 قانون تجارت بر این موضوع تصریح دارد. تعیین مرکز شرکت در رکت های سهامی اهمیت ویژه ای دارد.

زیرا در آنجا امور شرکت متمرکز شده، جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره تشکیل می گردد و حساب ها و دفاتر شرکت نگاهداری می شود. راجع به اینکه آیا جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره ممکن است در محل دیگری غیر از مرکز شرکت تشکیل گردد، در قانون تجارت تصریحی وجود ندارد.

ولی معمولا در صورتی که در اساسنامه تصریحی نباشد، جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره باید در مرکز شرکت تشکیل گردد. انتقال مرکز شرکت به محل دیگر در حوزه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام است، زیرا این انتقال مستلزم تغییر اساسنامه است. معمولا در اساسنامه مرکز شرکت را شهر معینی تعیین می کند و انتخاب نشانی و محل شرکت را در اختیار هیات مدیرل می گذراند.

3- تابعیت شرکت

تابعیت شرکت سهامی به هیچ وجه تابع تابعیت شرکاء آن نیست. راجع به تعیین تابعیت شرکت نظریات مختلفی وجود دارد و این موضوع خصوصا در زمان جنگ و ترک مناسبات دوستانه بین دول اهمیت به سزایی می یابد.

معمولا شرکت دارای تابعیت محلی است که در آن جا تاسیس شده و مرکز آن در آنجا قرار دارد. ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مقرر می دارد:”هر شرکتی که در ایران تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود.”

به طوری که ملاحظه می شود در این ماده به هیچ وجه نامی از تابعیت شرکاء برده برده نمی شود. عملا هم تابعیت شرکاء را نمی توان برای تشخیص تابعیت شرکت در نظر گرفت.

زیرا سهام شرکت همواره خرید و فروش می شود و مخصوصا در مورد شرکا های دارای سهام بی نام تعیین تابعیت شرکاء غیر ممکن است. به این جهت دربارهء اموری که لازم باشد توسط اتباع یک دولت انجام شود،

 

قوانین یا مقررات مخصوصی سهام شرکت را با نام و میزانی را که باید اتباع کشور در دست داشته باشند، تعیین می کند. ولی این موضوع با تابعیت شرکت ارتباط ندارد، بلکه مقرراتی است که برای امور مخصوصی پیش بینی می شوند که حتی اگر شرکت دارای تابعیت همان کشور هم باشد، باز باید صاحبان سهامی باشد که تابعیت همان دولت را داشته باشند.

مثلا قانون بانک داری یا قانون هواپیمایی کشوری شرکت هایی را که اکثریت سهام آن ها در دست خارجیان باشد از مزایایی که برای شرکت های ایرانی پیش بینی شده است، محروم می کند. این نظریه که کنترل و اداره امور شرکت عملا در دست اتباع کشور است یا خیر؟ طریقه ای است که اغلب اوقات برای جلوگیری از سوء استفاده خارجیان در مبادرت به اعمالی که مختص اتباع کشور است، در نظر گرفته می شود، ولی همان طور که در بالا اشاره شد، تابعیت شرکت به هیچ وجه به تابعیت شرکاء بستگی ندارد

4- دارایی شرکت

در کلیه شرکت ها دارایی شرکت از دارایی شرکاء مجزا است. در ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط به صورت سهامی دارایی شرکت اهمیت مخصوص دارد و شرکاء مسئولیتی در مقابل تعهدات شرکت به جز سرمایه ای  که پرداخته اند ندارند و طلبکاران شرکت غیر از آن وثیقه ای ندارند.

سرمایه شرکت یعد از پرداخت جزء دارایی شرکت محسوب می شود و در مدت حیات شرکت ممکن است افزایش یا تقلیل یابد. حصه شرکاء در شرکت های سهامی به صورت سهم می باشد و ممکن است مبلغ آن تماما یا قسمتی از آن پرداخت شده باشد.

ولی به هر حال طبق تجارت ایران مبلغ سهم تماما باید تعهد شده باشد و در صورتی که شرکت ضرر کند، طلبکاران می توانند از صاحبان سهام پرداخت بقیه مبلغ تعهدی سهام را تقاضا کنند.

در بعضی کشور ها برای ثبت شرکت های سهامی سرمایه مجاز پیش بینی شده است. یعنی موسسان شرکت پیش بینی می کنند که سرمایه شرکت ممکت است تا حدود مبلغ باشد.

ولی در موقع تاسیس فقط برای قسمتی از سرمایه که سرمایه پرداخت شده نامیده می شود، سهم صادر می کنند و بعد ها در صورا لزوم بقیه سهام را منتشر می کنند.

به این ترتیب شرکتی که با سرمایه مجاز ده میلیون ریال تشکیل شده است، در بدو امر فقط پنج میلیون ریال سهم منتشر می کند و بعد ها در صورت لزوم قسمتی یا تمام بقیه پنج میلیون ریال را از طریق انتشار سهام جدید تامین می کند. این طریقه در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده و سهامداران م ظفند در موقع تاسیس شرکت مبلغ کل سرمایه شرکت را تعهد کنند.

سهامداران در ثبت شرکت در کرج ممکن است اشخاص طبیعی یا اشخاص حقوقی باشند. بنابراین شرکت ها می توانند به نوبه خود سهامدار شرکت های دیگر کردند.

این موضوع یعنی مشارکت شرکتی در شرکت دیگر باعث سوء استفاده های زیادی شده و شرکت هایی با سرمایه های غیر واقعی تشکیل شده اند. مثلا وقتی شرکتی با سرمایه ده میلیون ریال تشکیل شود و این شرکت سرمایه خود را برای تشکیل شرکت دیگری به کار ببرد، یک سرمایه در دو شرکت به کار رفته است.

به این جهت در بعضی از کشور ها مقرراتی برای مشارکت شرکت ها در شرکت های دیگر پیش بینی کرده اند تا تمام سرمایه شرکت دوباره در شرکت دیگر به کار گرفته نشود. اغلب شرکت های بزرگ برای تسهیل کار و انجام اموری که مربوط به شرکت است، شرکت های فرعی تشکیل می دهند و نام های شرکت مادر و دختر اصطلاح شده است. این گونه شرکت های فرعی گرچه از لحاظ اقتصادی تابع شرکت اصلی می باشند، ولی از لحلظ حقوقی کاملا مستقل و مجزی می باشند.

اغلب قوانین برای جلو گیری از سوء استفاده مدیران شرکت ها که با ثبت شرکت در کرج تاسیس شرکت های فرعی و در دست داشتن اداره آنها امتیازاتی برای خود قائل می شوند، مقرراتی پیش بینی کرده اند.

5- جنبه تجارتی شرکت های سهامی

اغلب قوانین شرکت های سهامی را شرکت تجارتی می شناسند و کلیه عملیات آن را تابع قانون تجارت می دانند. مثلا به موجب قانون اول اوت 1893 فرانسه کلیه شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی بدون در نظر گرفتن موضوع آن ها تجارتی محسوب می شوند. در قانون تجارت ایران تصریحی در این مورد وجود ندارد ولی ماده 21 قانون تجارت مقرر می دارد که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می شود. بنابراین، می توان چنین استدلال کرد که ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی را نمی توان برای امور غیر تجارتی انجام داد. ولی باید در نظر داشت که این عبارت را قانون تجارت ایران برای شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی و نسبی نیز به کار برده است.