2634450133(98+)
2634205132(98+)

سهام در ثبت شرکت سهامی

۶
اردیبهشت
779 بازدید
بدون دیدگاه
سهم قسمتی است ازسرمایه در ثبت شرکت در کرج

سهام در ثبت شرکت سهامی

ماده ۲۴ـ سهم قسمتی است ازسرمایه در ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی که مشخص میزان مشارکت وتعهـدات ومنـافع صـاحب آن درشرکت سهامی می باشد ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعـداد سـهامی اسـت کـه صـاحب آن  درشرکت سهامی دارد.

مشاور های درسا ثبت تمام تبصره ها و ماده های ثبت شرکت در کرج را برای شما با زبانی ساده و قابل فهم بازگو می کنند.

 

تبصره ۱ ـ سهم ممکن است با نام یابی نام باشد.

تبصره ۲ ـ درصورتی که برای بعضی ازسهام شرکت با رعایـت مقـررات ایـن قـانون مزایـائی قائـل شـوند اینگونـه  سهام،سهام ممتازنامیده می شود.

ماده ۲۵ـ اوراق سهام باید متحدالشکل وچاپی ودارای شماره ترتیـب بـوده وبـه امـضای لااقـل دونفرکـه بموجـب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد.

ماده ۲۶ـ درورقه سهم نکات زیرباید قید شود:

۱ ـ نام شرکت وشماره ثبت آن دردفتر ثبت شرکت در کرج .

۲ ـ مبلغ سرمایه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن.

۳ ـ تعیین نوع سهم.

۴ ـ مبلغ اسمی سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبا عداد.

۵ ـ تعداد سهامی که هرورقه نماینده آنست.

ماده ۲۷ـ تا زمانی که اوراق سهام صادرنشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهـد کـه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.این گواهینامه درحکم سهم است ولی درهرحال ظـرف مـدت یکسال پس ازپرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادروبه صـاحب سـهم تـسلیم وگواهینامـه موقـت

سهم مسترد وابطال گردد.

ماده ۲۸ـ تا وقتی که  ثبت شرکت در کرج انجام نشده باشد صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقـت سـهم ممنـوع اسـت .

درصـورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

ماده ۲۹ـ درشرکت های سهامی عام مبلغ اسمی هرسهم نباید ازده هزار ریال بیشترباشد.

ماده ۳۰ـ مادام که تمامی مبلغ اسمی هرسهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقـت بـی نـام  ممنوع است.به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل وانتقال آن تـابع مقـررات مربوط به نقل وانتقال سهام با نام است.

ماده ۳۱ـ درمورد صدورگواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و۲۶ باید رعایت شود.

ثبت شرکت در کرج

ماده ۳۲ـ مبلغ اسمی سهام وهمچنین قطعات سهام درصورت تجزیه باید متساوی باشد.

مــاده ۳۳ -مبلــغ پرداخــت نــشده ســهام هرشــرکت ســهامی بایــد ظــرف مــدت مقرردراساســنامه مطالبــه شود.درغیراینصورت هیات مدیره شرکت باید به مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را به منظورتقلیل سـرمایهشرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند وتشکیل دهد و گرنه هرذینفع حق خواهد داشـت کـه بـرای  تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.

تبصره ـ مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هرمقدارازآن باید ازکلیه صاحبان سهام وبدون تبعیض بعمل آید.

ماده ۳۴ـ کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میباشد ودرصورتی که قبل

ازتادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

ماده ۳۵ـ درهرموقع که ثبت شرکت در کرج بخواهد تمام یا قسمتی ازمبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند بایـد مر اتـب را ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشرمیشود به صـاحبان فعلـی سهام اطلاع دهد ومهلت معقول ومتناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرردارد.

پس ازانقضای چنـین مهلتـی هرمبلغ که تادیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد ازقرارنرخ رسمی بهره بعلاوه چهاردرصد درسال به مبلـغ تادیه نشده علاوه خواهد شد و پس ازاخطارازطرف شرکت به صاحب سهم وگذشتن یکمـاه اگرمبلـغ مـورد مطالبـه وخسارت تاخیرآن تماما پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را درصورتی کـه دربـورس اوراق بهادارپذیرفتـه شـده باشد ازطریق بورس وگرنه ازطریق مزایده به فروش خواهد رسانید ازحاصل فـروش سـهم بـدوا کلیـه هزینـه هـای مترتبه برداشت گردیده ودرصورتی که خالص حاصل فروش ازبدهی صاحب سهم(بابت اصل وهزینـه هـا وخـسارت دیرکرد)بیشترباشد مازاد به وی پرداخت میشود.

درسا ثبت متخصص در ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشد.

ماده ۳۶ـ درمورد ماده ۳۵ آگهی فروش سهم با قید مشخصات سـهام مـورد مزایـده فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمیگردد منتشر و یک نسخه ازآگهی وسیله پـست سفارشـی برای صاحب سهم ارسال می شود هرگاه قبل ازتاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی های مربـوط بـه سهام اعم ازاصل،خسارات،هزینه ها به شرکت پرداخت شود شرکت ازفروش سهام خودداری خواهد کـرد.

درصـورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاترشرکت حذف واوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شود ومراتب برای اطلاع عموم آگهی میگردد.

ماده ۳۷ـ دارندگان سهام مذکوردر ماده ۳۵ حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام شـرکت را نخواهنـد

داشت ودراحتساب حد نصاب تشکیل مجامع تعداد اینگونه سهام ازکل تعداد سهام شرکت کسرخواهد شـد.بعـلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم وحق رجحان درخرید سهام جدید ثبت شرکت در کرج وهمچنـین حـق دریافـت اندوختـه قابـل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند.

ماده ۳۸ـ درمورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهی خود را بابت اصل وخسارات وهزینه ها به شرکت پرداخت کنند مجددا حق حضورورای درمجامع عمومی را خواهند داشت ومیتوانند حقوق مالی وابـسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.

ماده ۳۹ـ سهم بی نام بصورت سند دروجه حامل تنظیم وملک دارنده آن شناخته مـیشـود مگـرخلاف آن ثابـت گردد.

نقل وانتقال اینگونه سهام به قبض واقباض بعمل می آید.

گواهی نامه موقت سهام بی نام درحکم سهام بی نام است وازلحاظ مالیات بردرآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد.

ماده ۴۰ـ انتقال سهام با نام باید دردفترثبت سهام ثبت شرکت در کرج انجام می شود وانتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قـانونی اوباید انتقال رادردفترمزبورامضاءکند.

درموردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شـرکت قید وبه امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی اورسیده وازنظراجرای تعهدات ناشی ازنقـل وانتقـال سـهم معتبرخواهد بود.

هرگونه تغییراقامتگاه نیزباید بهمان ترتیب رسیده وامضاءشود.هرانتقالی که بـدون رعایـت شـرایط فوق بعمل آید ازنظر ثبت شرکت در کرج واشخاص ثالث فاقد اعتباراست.

ـ درشرکت های سهامی عام نقل وانتقال سهام نمیتواند مـشروط بـه موافقـت مـدیران شـرکت یـا مجـامع عمومی صاحبان سهام بشود.

ماده ۴۲ـ هرشرکت سهامی میتواند بموجب اساسنامه وهمچنین تا موقعی که شرکت منحـل نـشده اسـت طبـق تصویب مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام سهام ممتازترتیب دهد.

امتیازات اینگونه سهام ونحوه استفاده ازآن باید بطوروضوح تعیین گردد.

هرگونه تغییردرامتیازات وابـسته بـه سـهام ممتازباید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک ایـن گونـه سـهام

انجام گیرد.

موسسه حقوقی درسا با بهترین کادر شما را در ثبت شرکت در کرج یاری می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *