ثبت طرح اداری

بهمن, 1395 اداری, ثبت طرح صنعتی

امروزه محدود بودن منابع ایجاب می کند تا از منابع موجود محدود  به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها و نعمت های خدادادی در مناسب ترین راه به کار گرفته شوند. عدم استفاده صحیح از سرمایه و منابع نه تنها سرمایه گذار را دچار فرصت های از دست رفته می نماید بلکه ممکن است او را با زیان های غیر قابل جبران مواجه سازد همین خطر است که اهمیت یک طرح توجیهی را دو چندان می کند و نشان می دهد که اگر در هزاران طرحی که ارائه می شود یک طرح توجیهی مناسب وجود داشته باشد چه میزان در بینه سازی سرمایه به ما کمک می کند.

برای جلوگیری از اینگونه زیان ها و استفاده بهینه از سرمایه ها و منابع ، لازم است هر طرح کسب و کار و سرمایه گذاری پیشاپیش با روش درست و منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. استفاده از معیارها و تکنیک های مناسب برای ارزشیابی طرح های کسب وکار ، سرمایه گذاری و طرح های کار آفرینی سرمایه گذاری را در تصمیم گیری صحیح برای به کار گرفتن سرمایه خود یاری داده و مانع هدر رفتن سرمایه ایشان و جامعه می شود. طرح توجیهی و یا برنامه کسب و کار سند مکتوب و ماندگاری است که روش اجرایی یک فعالیت صنعتی و تجاری را در یک دوره زمانی مشخص کرده و به عنوان خط راهنما برای تداوم طرح ضروری می باشد الزام طرح توجیهی برای هر پروژه بر هیچکس پوشیده نیست و چه بسا اکثر پروژه های شکست خورده از طرح توجیهی و برنامه کسب و کار مناسبی برخوردار نبوده اند. اگر پایه مطالعات قبل از سرمایه گذاری بر تحلیل ها و استدلال عملی و روش روشن بینانه ای استوار نباشد ، بی شک نتایج فنی – اقتصادی مطلوبی نخواهد داشت. حتی اگر عملیات پیاده کردن طرح و بهره برداری از واحد صنعتی به بهترین وجه انجام گرفته باشد.