بهمن, 1398 دسته‌بندی نشده

در قانون ثبت شرکت ، شرکت در تعریفی ساده به اجتماع دو یا چند نفر شریک – سهامدار و یا موسس گفته می شود. که برای رسیدن به اهدافی کوتاه مدت یا بلند مدت دور هم جمع می شوند و بر اساس نوع ثبت شرکتشان ، اعضا و یا سهامداران سود به دست آمده را طبق یک اساس نامه مدون بین خود تقسیم می کنند. امروزه برای انتخاب باید از سه سیلاب استفاده نمود.