ثبت شرکت در کرج و همکاری شرکاء

فروردین, 1396 مقالات

شرکاء مختلف در ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی

در ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی دارای دو نوع شریک می باشد، شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود که حقوق و اختیارات هر کدام از آن ها ذیلا توضیح داده می شود:

1-شریک ضامن

شریک یا شرکاء ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی شرکایی هستند که امور شرکت را به عهده دارند.

ماده 144 قانون تجارت مقرر می دارد جهت ثبت شرکت در کرج :”اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکاء ضامن و حدود اختیارات آن ها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است.” و چون اداره امور شرکت منحصرا به عهده شریک یا شرکاء ضامن است به این جهت طبق ماده 141 قانون تجارت شریک ضامن مسئول قروضی که ممکن است الاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . به این معنی که دارایی شرکت کفاف انجام تعهدات آن را ننماید طلبکاران شرکت می توانند طلب خود را از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند .

مسئولیت شرکاء ضامن در مورد پرداخت تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی است ، زیرا مادهء 157 قانون تجارت مقرر می دارد :”اگر دارایی شرکت برای تاییدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلب کاران آن حق دارند بقیه ی طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول کنند . در این صورت بین طلب کاران شرکت و طلب کاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود .” شریک ضامن اجباری ندارد که سرمایه ی خود را برای ثبت شرکت در کرج بگذارد .

آورده او در شرکت کاری است که انجام خواهد داد . در صورتی که شریک ضامن مقداری از سرمایه ی شرکت را نیز تامیین کند در این صورت برای این قسمت از سرمایه اختیارات او مانند اختیار شریک با مسئولیت محدود خواهد بود،ولی سرمایه گزاری او در شرکت تاثیری در ضمانت شخصی او نسبت به تعهدات شرکت ندارد.

اداره ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط فقط بر عهده شریک ضامن است و مادهء144 قانون تجارت تصریح می کند که حدود و اختیارات آن ها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است و چون مادهء 120 قانون تجارت مقرر می دارد که در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا خارج به سمت مدیری تعیین نمایند، بنابراین در صورتی که شریک ضامن یک نفر باشد اداره شرکت منحصرا بر عهده او است. در صورتی که شرکاء ضامن متعدد باشند تمام آن ها حق دخالت در امور ثبت شرکت در کرج را داشته  و می توانند از بین خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر شرکت معین کنند یا اینکه شخص خارجی را به سمت مدیر شرکت تعیین نمایند. ولی اصولا در شرکت های مختلط تعیین شخص خارجی به سمت مدیر شرکت منطقی نیست، زیرا شرکت مختلط برای استفاده از حرفه و کار و شخصیت شریک یا شرکاء ضامن تشکیل می شود و در صورتی که مدیر غیر شریکی بتواند امور شرکت را اداره کند، دیگر احتیاج به تشکیل شرکت مختلط نیست و شرکت با مسئولیت محدود در این مورد ترجیح دارد. ضمنا باید در نظر داشت که در صورتی که برای شرکت مختلط غیر سهامی مدیری تعیین شود مدیر مزبور نمی تواند از بین شرکای با مسئولیت محدود انتخاب گردد، زیرا در این صورت شریک با مسئولیت محدود مزبور حکم شریک ضامن را پیدا خواهد کرد.

مادهء 146 قانون تجارت مقرر می دارد:” اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکا کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد. ”

موسسه حقوقی درسا شما را در جهت ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج یاری می کند.

قانون تجارت ایران تصریحی ندارد که آیا شریک ضامن می تواند مشارکت خود را در شرکت به دیگری واگذار کند یا خیر.

اصولا چون مشارکت شریک ضامن با حرفه و تخصص و صلاحیت او ارتباط دارد بدیهی است که انتقال حقوق شریک ضامن باید با موافقت سایر شرکاء چه ضامن و چه با مسئولیت محدود صورت گیرد. در مورد رضایت سایر شرکای ضامن اشکالی در بین نیست، زیرا مادهء144قانون تجارت تصریح میکند که حدود اختیارات شرکای ضامن همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است و مادهء123 قانون تجارت تصریح می کن  که:”در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی توانند سهم خود را بهدیگری منتقل کنند مگر به رضایت تمام شرکاء”. ولی آیا از این ماده می توان نتیجه گرفت که انتقال حقوق شریک ضامن به اشخاص دیگر منوط به جلب رضایت شرکاء با مسئولیت محدود است یا خیر، نورد تردید است .

زیرا مادهء 148 قانون تجارت منع انتقال سهم الشرکه که شریک با مسئولیت محدود را به اشخاص ثالث منوط به رضایت سایر شرکاء نموده است، ولی دربارهء انتقال حقوق شریک ضامن ساکت است.

به هر حال به نظر اینجانب چون مشارکت شریک ضامن جنبه کاملا شخصی دارد و حقوقی که برای او در نظر گرفته شده است ودر مقابل خدمتی است که برای شرکت انجام می دهد  انتقال مشارکت شریک ضامن بدون رضایت کلیه ی شرکاء به اشخاص ثالث بر خلاف روح و منظور شرکت مختلط غیر سهامی است و منوط به رضایت کلیه ی شرکاء اعم از شرکای ضامن و شرکای با مسئولیت محدود می باشد.

شریک یا شرکاء ضامن که مسئول اداره امور شرکت می باشند، مسئول کلیهء عملیات شرکت بوده و چنانچه در انجام وظایف خود تقصیر یا تخلفی بنمایند یا اینکه مقررات قانونی را رعایت ننمایند مانند مدیران شرکت تضامنی مسئول بوده و ممکن است مورد تعقیب جزایی یا حقوقی قرار گیرند.

2- شریک با مسئولیت محدود در ثبت شرکت در کرج

شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی شرکایی می باشند که سرمایه شرکت را تامین می کنند و مسئولیت آن ها محدود است به سرمایه ای که در شرکت گذاره اند.

ثبت شرکت در کرج طبق  مادهء 141 قانون تجارت تصریح می کند که :” شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.”

بنابراین شخصیت شریک با مسئولیت محدود چندان مورد توجه نیست بلکه میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده است نورد نظر است ولی باید در نظر داشت که عملا شخصیت شریک با مسئولیت محدود نیز اهمیت بسیاری دارد، زیرا در صورتی که شریک با مسئولیت محدود مورد اطمینان و اعتماد باشد صرف اعتمادی که به شریک ضامن کرده اند، باعث جلب اعتماد کسانی می شود که با شرکت معامله می نمایند

درسا ثبت آماده همکاری با شما در زمینه ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشد