2634450133(98+)
2634205132(98+)

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

۱۳
اردیبهشت
1564 بازدید
بدون دیدگاه
قصد از انتشار این مطلب بالا بردن اطلاعات شما در زمینه ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت در کرج به صورت  مختلط غیرسهامی

قصد از انتشار این مطلب بالا بردن اطلاعات شما در زمینه ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی است تا با دانش کافی مقتدرانه در مسیر ثبت شرکت در کرج قدم بگذارید.

در مسیر ثبت شرکت در کرج مشکلات زیادی وجود دارد که مشاورین مجرب موسسه حقوقی درسا این مشکلات را با تجربه زیاد خود از سر راه شما بر می دارند و تا رسیدن به مقصد درسا ثبت حامی شما است ما شما را به مقصدتان نزدیک می کنیم و در کمترین زمان شما را به هدف خود می رسانیم

با درسا ثبت می توانید قله اهدافتان را فتح کنید و از رقبای خود پیشی بگیرید با ثبت شرکت در کرج هیچ شخصی نمی توانید خود را صاحب ایده شما بداند.

ماده ۱۴۱ـ شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چنـد نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتـشار سهام تـشکیل مـی شـود.

شـریک ضـامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی اسـت که مسئولیت او فقط تا میـزان سـرمایه ایـست کـه در شـرکت گـذارده و یـا بایـستی بگـذارد. دراسـم شـرکت بایـد عبارت (شرکت مختلط) ولااقل اسم یکی ازشرکاء ضامن قید شود.

ثبت شرکت در کرج را با درسا ثبت تجربه کنید

ماده ۱۴۲ـ روابط بین شرکاءبا رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود.

ماده ۱۴۳ـ هریک ازشرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شـریک ضامن محسوب خواهد شد.

هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشـخاص ثالـث بـی اثراست

ماده ۱۴۴ـ اداره شرکت مختلط غیرسهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن وحدود اختیارات آن ها همان اسـت کـه در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرراست.

ماده ۱۴۵ـ شریک با مسئولیت محدود نه بعنـوان شـریک حـق اداره کـردن شـرکت را دارد نـه اداره امورشـرکت از وظایف او است.

ماده ۱۴۶ـ اگرشریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را بـه سـمت وکالـت ازطـرف شرکت انجام می دهد.

ماده ۱۴۷ـ هرشریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امورشرکت داشته و می توانـد از روی دفاتر واسـناد شـرکت برای اطلاع شخص خـود راجـع بـه وضـعیت مـالی شـرکت صـورت خلاصـه ترتیـ ب دهـد. هر قـراردادی کـه بـین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۴۸ـ هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقـال تمـام یـا قسمتی ازسهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.

ماده ۱۴۹ـ اگر یک یا چند نفراز شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شریک بدون اجازه سایرین کلا یا بعـضا به شخص ثالثی واگذارنمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نـه حـق تفتـیش در امور شـرکت را خواهـد داشت.

ثبت شرکت در کرج را با درسا ثبت تجربه کنید

ماده ۱۵۰ـ در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشـد شـریک بـا مسئولیت محـدود درمقابـل اشـخاص ثالـث در حکـم شـریک ضـامن خواهـد بـود مگر ثابـت نمایـد کـه اشـخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.

ماده ۱۵۱ـ شریک ضامن را وقتی می توان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

ماده ۱۵۲ـ هرگاه شرکت بطریقی غیرازورشکستگی منحل شود وشریک با مسئولیت محدود هنوزتمام یا قـسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارنـد معـادل آنچـه کـه از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما برعلیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگرشرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

ماده ۱۵۳ـ اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت با مسئولیت محدود از سـهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مـادام کـه بـه ثبـت نرسـیده و بر طبـق مقـررات راجعـه بـه نشر شرکت ها منتشرنشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبرنبوده و طلبکاران مزبورمی توانـد بـرای تعهـداتی کـه ازطرف شرکت قبل از ثبت شرکت در کرج و انتشار تقلیل سرمایه بعمل آمده است تادیه همان سـرمایه اولیـه شـریک بـا مـسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

ماده ۱۵۴ـ به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر درصورتی موجب کـسر سرمایه او د رشـرکت نـشود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شده مادام که این کمبـود جبـران نـشده تادیه هرربح یا منفعتی به او ممنوع است.

هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مـسئول تعهـدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتباربیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

ماده ۱۵۵ـ هرکس بعنوان شریک با مسئولیت محدود درشرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یـا نـشده باشد.هرشرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۵۶ـ اگرشرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارائی شرکت بین طلبکاران خود شـرکت تقـسیم شـده  وطلبکاران شخـصی شـرکاءدرآن حقـی ندارند،سـهم الـشرکه شـرکاءبا مـسئولیت محـدود نیزجزودارائـی شـرکت نیزمحسوب است.

ماده ۱۵۷ـ اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارنـد بقیـه طلـب خـود را ازدارائی شخصی تمام یا هریک ازشرکاءضامن وصول کنند دراین صورت بین طلبکاران شرکت وطلبکاران شخـصی شرکاءضامن تفاوتی نخواهد بود.

ماده ۱۵۸ـ درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءبا مسئولیت محـدود خـود شـرکت یـا طلبکـاران آن بـا طلبکـاران شخصی شریک مزبورمتساوی الحقوق خواهند بود.

ماده ۱۵۹ـ مقررات مواد ۱۲۹ و۱۳۰ درشرکتهای مختلط غیرسهامی نیزلازم الرعایه است.

ماده ۱۶۰ـ اگرشریک ضامن بیش ازیکنفرباشد مسئولیت آنها درمقابل طلبکاران وروابط آنها با یکدیگرتابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.

ماده ۱۶۱ـ مقررات مواد ۱۳۶،۱۳۷،۱۳۸،۱۳۹،۱۴۰ درمورد شرکتهای مختلط غیرسهامی نیزجاری است.

موسسه حقوقی درسا برترین ها در حوزه حقوق را گردهم آورده تا بتوانیم بهترین نتیجه ار برای شما مشتری عزیز رقم بزنیم.

ثبت شرکت در کرج را به ما بسپارید در کمترین زمان و با کمترین هزینه ثبت شرکت در کرج را برای شما انجام می دهیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *