2634450133(98+)
2634205132(98+)

ثبت شرکت سهامی

۱۵
اردیبهشت
1508 بازدید
بدون دیدگاه
موسسه حقوقی درسا قصد دارد با ارائه این مطالب دانش کافی برای تصمیم گرفتن کدام نوع ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت سهامی

موسسه حقوقی درسا قصد دارد با ارائه این مطالب دانش کافی برای تصمیم گرفتن کدام نوع ثبت شرکت در کرج را داشته باشید

مشاورین درسا ثبت آماده ارائه مشاوره به شما دز زمینه ثبت شرکت در کرج و دیگر زمینه های حقوقی می باشد.

ماده ۱۶۲ـ شرکت مختلط سهامی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی بـین یک عـدد شرکاء سـهامی و یـک یـا چند نفرشریک ضامن تشکیل می شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده ومسئولیت آن هـا تا میزان همان سرمایه است که درشرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه اوبصورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکـن اسـت عـلاوه  بردارائی شرکت پیدا شود درصورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

درسا ثبت گام به گام با شما است تا انتهای عملیات ثبت شرکت در کرج

ماده ۱۶۳ـ دراسم شرکت باید عبارت(شرکت مختلط)ولااقل اسم یکی ازشرکاءضامن قید شود.

ماده ۱۶۴ـ مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاءضامن است.

ماده ۱۶۵ـ درهریک ازشرکتهای مختلط سهامی هیئت لااقل مرکب ازسه نفرازشرکاءبرقرارمی.شود واین هیئـت را مجمع عمومی شرکاءبلافاصله بعد ازتشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امورشرکت معـین مـی کنـد،انتخاب هیئت برحسب شرائط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و درهرصورت اولین هیئت نظار برای یکـسال انتخـاب خواهد شد.

ماده ۱۶۶ـ اولین هیئت نظارباید بعد ازانتخاب شدن بلافاصله تحقیق واطمینان حاصل کند که تمام مقررات مـواد ۲۸،۲۹،۳۸،۴۱،۵۰ این قانون رعایت شده است.

ماده ۱۶۷ـ اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارنـد لـیکن هر یـک از آن هـا درانجام ماموریت خود برطبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.

ماده ۱۶۸ـ اعضاءهیئت نظاردفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند وهرگاه درتنظیم صورت دارائی بی ترتیبی وخطائی مشاهده نماینـده درراپـرت مـذکورذکرنموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیرشرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند.

کادر مجرب درسا پیشرو در ثبت شرکت در کرج هستند.

ماده ۱۶۹ـ هیئت نظارمی توانـد شـرکاء را بـرای انعقـاد مجمـع عمـومی دعـوت نمایـد و بـا موافقـت رای مجمـع مزبور بر طبق فقره(ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.

ماده ۱۷۰ـ تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خـود یـا نماینـده او) در مرکز اصـلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارائی و راپورت هیئت نظاراطلاع حاصل کند.

ماده ۱۷۱ـ ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸٫

ماده ۱۷۲ـ حکم مواد ۱۲۴ و۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.

ماده ۱۷۳ـ هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداختـه باشـند مدیرتصفیه آنچه را که برعهده آن ها باقی است وصول می کند.

ماده ۱۷۴ــ اگرشـرکت بطریقـی غیر از ورشکـستگی منحـل شـد هر یـک از طلبکـاران شـرکت مـی توانـد به هر یـک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده درحدود بدهی آن شریک طلـب خـود را مطالبه نمایند مادام که شـرکت منحـل نـشده طلبکـاران بـرای وصـول طلـب خـود حـق رجـوع بـه هیچ یـک از شرکاء سهامی ندارند.

ماده ۱۷۵ـ اگر شرکت مختلط ورشکـست شـد تـا قـروض شـرکت ازدارائـی آن تادیـه نـشده طلبکـاران شخـصی  شرکاءضامن حقی به دارائی شرکت ندارد.

ماده ۱۷۶ـ مفاد مواد ۲۸،۲۹،۳۸،۳۹،۴۱،۵۰ شامل شرکت مختلط سهامی است.

ماده ۱۷۷ـ هرشرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸،۲۹،۳۹،۵۰ تشکیل شود باطل اسـت لـیکن شـرکاء نمی توانند درمقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.

ماده ۱۷۸ـ هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتارخواهد شد.

مشاورین درسا ثبت در کمترین زمان ثبت شرکت در کرج را برای شما انجام می دهند.

ماده ۱۷۹ـ مفاد مواد ۸۴،۸۵،۸۶،۸۷ این قانون درشرکتهای مختلط نیزباید رعایت شود.

ماده ۱۸۰ـ مفاد مواد ۸۹،۹۰،۹۱،و۹۲ این قانون درمورد شرکت مختلط نیزلازم الرعایه است.

ماده ۱۸۱ـ شرکت مختلط درموارد ذیل منحل می شود-

(الف)درمورد فقرات ۱،۲،۳ ماده ۹۳(ب)برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی که دراساسـنامه ایـن حـق بـرای مجمع مذکورتصریح شده باشد(ج)برحسب تـصمیم مجمـع عمـومی ورضـایت شرکاءضـامن(د)درصـورت فـوت یـا محجوریت یکی ازشرکاءضامن مشروط براین که انحلال شرکت دراین مورد دراساسنامه تصریح شده باشد.

درمورد فقرات(ب)و(ج)حکم ماده ۷۲ جاری است.

ماده ۱۸۲ـ هرگاه دراساسنامه برای مجمع عمومی حق تـصمیم بـه انحـلال معـین نـشده وبـین مجمـع عمـومی وشرکاءضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود ومحکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکـم بـه انحـلال خواهـد داد.همـین حکـم درموردی نیزجاری است که یکی ازشرکاءضامن به دلائلی انحلال شرکت را ازمحکمـه تقاضـا نمـوده ومحکمـه آن دلائل را موجه به بیند.

در این مقاله به جز ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی موارد بطلان شرکت را بیز بیان می کنیم.درسا ثبت آماده همکاری با شما در زمینه ثبت شرکت در کرج می باشد.

موارد بطلان شرکت سهامی پس از ثبت شرکت در کرج

هر شرکت مختلط سهامی که در آن رعایت موارد زیر نشده باشد باطل است:

  1. هر گاه سرمایه شرکت ( آن قسمتی که سهامی است ) از دویست هزار تجاوز کند و سهام یا قطعات آن کمتر از یکصد ریال و الا کمتر از پنجاه ریال باشد.
  2. در صورتی که قبل از تأدیه نصف قیمت سهام- سهام بی اسم – سهام یا موقتی تصدیق بی اسم انتشار یافته باشد.
  3. اگر چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده شده تماماً تحویل نشده باشد مسلم است تقویم آن هم قبل از تحویل باید به عمل آید.
  4. هرگاه مدیر شرکت به موجب نوشته وقوع شرکت را به ضمیمه یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و صورت اسامی شرکاء به اداره ثبت برای ثبت شرکت نداده باشد.

موسسه حقوقی درسا متخصص در ثبت شرکت در کرج می باشد.
ذینفع می تواند در موارد فوق به دادگاه مراجعه و حکم ابطال شرکت را تقاضا نماید و اگر خسارتی از این حیث متوجه او شده باشد مطالبه کند ولی شرکاء در مقابل اشخاص خارج نمی توانند به این بطلان استناد نموده و از اجرای تعهدات خود سرپیچی نمایند.
در دو مورد دعوی بطلان و در یک مورد دعوی خسارت از بطلان و در یک مورد دعوی خسارت و بطلان هر دو پذیرفته نمی شود.
موسسه حقوقی درسا با کادر مجرب که متشکل از بهترین های حقوق می باشد آماده ارائه خدمات در کلیه زمینه های حقوقی به خصوص  ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *