2634450133(98+)
2634205132(98+)

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱۲
اردیبهشت
1535 بازدید
بدون دیدگاه
در این مقاله قوانین و ماده ها و حتی تبصره های قانونی ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت بامسئولیت محدود

در این مقاله قوانین و ماده ها و حتی تبصره های قانونی ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط کشور با مسئولیت محدود را در اختیار شما قراردهیم تا از آن ها مطلع باشید و با آگاهی در مسیر ثبت شرکت در کرج قدم بگذارید از آنجا که در هر مسیری انسان همراه و راهنما می خواهد  در این مسیر ثبت شرکت در کرج ما همراه شما هستیم و بهترین مسیر را به شما نشان می دهیم.

موسسه حقوقی درسا بهترین موسسه ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشد این موسسه با کادری مجرب آماده همکاری و همراهی با شماست.

ماده ۹۴ـ شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تـشکیل شـده و هر یـک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ماده ۹۵ـ در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا  آن شرکت در مقابل اشخاص ثالـث شـرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

در ثبت شرکت در کرج  و دیگر نقاط کشور اسلامی ایران اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی کـه اسـم او در اسـم شـرکت قیـد شـده در مقابـل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

ماده ۹۶ـ شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقـدی نیزتقدیم وتسلیم شده باشد.

ماده ۹۷ـ درشرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هرکدام به چـه میـزان تقـویم شده است.

درسا ثبت برترین ثبت شرکت در کرج می باشد

ماده ۹۸ـ شرکاء نسبت به قیمتی که درحین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده  در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

ماده ۹۹ـ مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

ماده ۱۰۰ـ هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶و۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار سـاقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.

ماده ۱۰۱ـ اگرحکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادرشود شـرکائی کـه بطـلان مـستند بعمـل آن هـا اسـت وهیئت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس ازآن به سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند

درمقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشـیه از ایـن بطـلان متـضامنا مـسئول خواهنـد بـود مـدت مرورزمان ده سال ازتاریخ حدوث موجب خواهند بود.

ثبت شرکت در کرج خود را به درسا ثبت با سال ها سابقه بسپارید

ماده ۱۰۲ـ سهم الشرکه که شرکاء نمی توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم ازبا اسم و یا بـی اسـم و غیـره درآید سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیرنمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سـرمایه متعلـق بـه  آن ها بوده و اکثریت عددی نیزداشته باشند.

ماده ۱۰۳ـ انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی.

ماده ۱۰۴ـ شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خـارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.

ماده ۱۰۵ـ مدیران شرکت کلیـه اختیـارات لازمـه را بـرای نماینـدگی و اداره شـرکت خواهنـد داشـت مگر این کـه دراساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هرقراردادی راجع به محدود کردن اختیـارات مـدیران کـه در اساسـنامه

تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است.

ماده ۱۰۶ـ تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود،اگردر دفعه اول ایـن اکثریـت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شـرکاء اتخاذ مـی شـود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد،اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرردارد.

ماده ۱۰۷ـ هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بـود مگر اینکـه اساسـنامه ترتیـب دیگری مقررداشته باشد.

ماده ۱۰۸ـ روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضـرر مقررات خاصـی نباشـد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۰۹ـ هرشرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاءآن بـیش ازدوازده نفرباشـد بایـد دارای هیئـت نظـاربوده وهیئت مزبورلااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاءرا تشکیل دهد.هیئـت نظاربایـد بلافاصـله بعـد ازانتخـاب

شدن تحقیق کرده واطمینان حاصل کند که دستورمواد ۹۶ و۹۷ رعایت شده است.هیئت نظـارمی توانـد شـرکاءرا برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید.مقررات مواد ۱۶۵ و۱۶۷ و۱۶۸ و۱۷۰ درمـورد شـرکت هـای بـا مسئولیت محدود نیزرعایت خواهد شد.

با درسا ثبت پیشرو در ثبت شرکت در کرج باشید

ماده ۱۱۰ـ شرکاءنمی توانند تبعیت شرکت را تغییردهند مگربه اتفاق آراء.

ماده ۱۱۱ـ هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شـرکاء که لااقـل سـه ربـع سـرمایه را نیـزدارا باشند بعمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقررشده باشد.

ماده ۱۱۲ـ در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

ماده ۱۱۳ـ مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی درشرکت های با مسئولیت محدود نیـزلازم الرعایه است

ماده ۱۱۴-شرکت با مسئولیت محدود درموارد ذیل منحل می شود.

الف ـ درمورد فقرات ۱ و۲ و۳ ماده ۹۳٫

ب ـ درصورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

ج ـ در صورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بـین رفتـه و یکـی ازشرکاء تقاضـای انحـلال کـرده و محکمه دلائل اورا موجه دیده وسایرشرکاءحاضرنباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را ازشرکت خارج کنند.

د ـ درمورد فوت یکی ازشرکاءاگربموجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

ماده ۱۱۵ـ اشخاص ذیل کلاهبردارمحسوب می شوند:

الف ـ موسسین ومدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم وتسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را دراوراق واسنادی که باید برای ثبت شرکت در کرج بدهند اظهارکرده باشند.

ب ـ کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج ـ مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزورمنافع موهومی را بین شرکاءتقسیم کنند.

موسسه حقوقی درسا آماده دادن مشاوره در خصوص ثبت شرکت در کرج می باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *