فروردین, 1396 دسته‌بندی نشده, مقالات

تعریف و اصول ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود

طبق ماده قانون تجارت:”ثبت شرکت در کرج  با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل  شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است . بنابراین در شرکت سهامی مسئولیت محدود است به سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند،منتهی آورده آنان که سهم الشرکه نامیده میشود به سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل معامله  نمی باشد.
شرکت با مسئولیت محدود گر چه شرکت سرمایه است ، ولی شخصیت شرکا نیز در شرکت دخالت دارد و اغلب بین اشخاصی تشکیل میشود که با یکدیگر شناسایی دارد . کلیه ی قوانین انتقال آزادانه سهم الشرکه را منع نموده و منوط به تصویب اکثریت شرکاء می نمایند .
ولی محدودیت و جدا کردن امور شرکت از امور شخصی خود مبادرت به تشکیل چنین شرکت هایی نموده و در صورتی که عملیات شرکت زیان آور باشد متحمل زیان های وارده نگردند .
به این ترتیب برای کار های کوچک که سرمایه ی زیادی لازم نیست و شرکا میل ندارند اشخاص خارج در شرکت وارد شوند به جای ثبت شرکت سهامی ، شرکا مبادرت به ثبت شرکت با مسئولیت محدود می نمایند .
مخصوصا که اقلب کشور  ها ثبت شرکت سهامی مقید به شرایط و تشریفاتی است و اجازه مخصوص لازم دارد، در صورتی که ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود آزاد است و شرکاء آزادی زیاد تری  برای ترتیب عملیات آن دارد و شرکاء اصلی می توانند مدیریت شرکت را برای خود به طور نامحدود تامین نمایند و عملا همواره امور شرکت را در دست داشته باشند .
علاوه بر آن اشخاصی که نمی خواهند خود را تاجر قلمداد کنند با ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود می توانند مبادرت با عملیات تجاری نمایند، بدون آن که شخصا مسئول امور آن باشند.
از این جهت در عمل مخصوصا بانک ها و موسسات اعتباری وقتی که با شرکت با مسئولیت محدود معامله می کنند، ضمانت شخصی مدیر شرکت یا بعضی از شرکاء را نیز مطالبه می کنند. زیرا سرمایه شرکت معمولا نا چیز است و با  عدم مسئولیت شرکاء، حقوق طلبکاران ممکن است تضییع شود.فوایدی ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود برای شرکاء آن دارد مضار شرکت با مسئولیت محدود را روشن می سازد.
به این ترتیب اشخاص برای فرار از مسئولیت و عدم اجرای تعهدات خود، ثبت شرکت در کرج را انجام می دهند و اگر زیانی حاصل شود فقط متوجه طلبکاران میگردد . شرکاء اقلب تابع نظر  شریک اصلی که معمولا مدیریت شرکت را برای خود محفوظ میدارد میباشد و منافع اقلیت شرکاء اقلب مورد تجاوز قرار میگیرد . احتمال سهم الشرکه آزاد نیست و شرکاء در صورتی که احتیاج به وجه داشته باشند،نمي توانند از طريق معامله سهم الشركه وجهي تهسيل كنند.
در ثبت شركت در كرج با مسوليت محدود اصول زير رعايت مي گردد:
1-تصریح نوع شرکت در نام شرکت
2-محدودیت مسئولیت شرکاء
3-آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه
4-عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکاء
5-لزوم رعایت تشریفات زیادتری در صورتی که تعداد شرکاء از 12 نفر تجاوز کند.

کلیات ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که از دو یا چند نفر شریک تشکیل میشود ولی نوع حقوق و مسئولیت شرکاء یکسان نیست ،عده ای شریک ضامن و عده ای شریک با مسئولیت محدود میباشند .
شریک یا شرکایی که مسئولیت تضامنی دارند مانند شرکاء شرکت های تضامنی بوده و شرکایی که دارای مسئولیت محدود باشند در حکم شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می باشند. شرکاء ضامن مسئول اداره امور شرکت بوده و شرکاء با مسئولیت محدود حق دخالت در امور شرکت را نداشته و فقط حق نظارت بر شرکت را دارند.
به این جهت این نوع شرکت را قانون تجارت ایران”شرکت مختلط” نامیده است در صورتی که بهتر بود شرکت عاملیت نامیده شود. یعنی در چنین شرکت هایی عده ای سرمایه می گذارند و عده ای عمل می کنند و به این ترتیب شرکت مختلط غیر سهامی شبیه به عقد مضاربه می شود که در مواد 546 تا560 قانون مدنی پیش بینی گردیده است. شرکت مختلط غیر سهامی از قدیم الایام مرسوم بوده و در قرون وسطی در شهر های ایتالیا و مخصوصل در تجارت دریایی طرف توجه بوده است.
امروزه این نوف شرکت ها تابع اصولی است که در مقررات تجارت پیش بینی شده است. ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی در قدیم الایام فواید زیادی داشت، زیرا اشخاصی که دارای سرمایه بوده و نمی توانستند رسما تجارت کنند، سرمایه خود را در اختیار اشخاص بصیر و مطلع می گذاشتند و اشخاص بصیر و مطلع که دارای سرمایه کافی نبودند با قبول این سرمایه می توانستند از فعالیت خود استفاده کنند و به این طریق حاصل منافع بین کسی که سرمایه گذاشته بود و بین شخصی که فعالیت می کرد تقسیم می گردید.
قانون تلویحا جایزه می دارد که پس از تاسیس شرکت تمام یا قسمتی از سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود پرداخت نگردد، زیرا در مورد سایر شرکت ها قانون ثبت شرکت را منوط به پرداخت سرمایه می داند.

ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی مانند سایر شرکت ها باید به ثبت برسد و شرکاء موظفند شرکت نامه را تنظیم و امضاء نموده و به ثبت برسانند. بعد از تنظیم شرکت نامه که به امضای کلیه ی شرکاء می رسد شرکت نامه مزبور به انضمام یک نسخه مصدق اساسنامه در صورتی که اساسنامه جداگانه تنظیم شده باشد با تقاضای ثبت شرکت باید به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد.
ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی در تحت است مخصوصی تشکیل می شود. ممکن است برحسب تمایل شرکاء انتخاب گردد و نام مزبور شرکت را از شرکای آن مجزا ساخته و به آن استقلال میدهد .
به این ترتیب با انتخاب نام مخصوص برای شرکت اشخاص ثالث متوجه میشوند که با سازمان دیگری که غیر از شرکاء است طرف می باشند .
ثبت شرکت در کرج باید اسمی داشته باشد که نوع شرکت اجبارا در آن قید گردد تا معلوم شود مسئولیت شرکاء به چه میزانی است و در شرکت های اشخاص قانون صریح نموده که لااقل نام یکی از شرکای ضامن در نام شرکت قید گردد و در صورتی که نام تمام شرکاء در نام شرکت قید نگردد عبارت (و شرکاء باید به آن اضافه گردد تا معلوم شود اشخاص دیگری نیز ضامن تعهدات شرکت می باشند.