ثبت تغییرموضوع شرکت

بهمن, 1395 دسته‌بندی نشده

ثبت تغییرموضوع شرکت

الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت

اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت بر طبق قانون اجازه تغییر موضوع شرکت و یا اضافه نمودن موضوعی خاص را به موضوع فعالیت قبلی شرکت خود دارند . انجام این تغییر با تنطیم و تدوین صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده شرکت امکان پذیر می باشد. در صورتی که موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد ، لازم است که قبلا از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع مجوزهای لازم اخذ گردد که در سامانه اداره ثبت شرکتها لیست موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند ذکر گردیده است.

مدارک و مراحل الحاق و یا تغییر موضوع شرکت

جهت ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت نیازمند مدارک ثبتی شرکت ،آخرین لیست سهامداران و یا شرکا شرکت ،  روزنامه تأسیس ، کلیه روزنامه های تغییرات و مجوز فعالیت در صورت لزوم می باشیم.

پس از تنظیم صورتجلسه ای در قالب مجمع عمومی فوق العاده با ذکر نام سهامداران و یا شرکا همراه با درصد سهام آنهاوامضا ذیل صورتجلسه توسط سهامداران و یا شرکا شرکت ، صورتجلسه الحاق به موضوع  در سامانه ثبت تغییرات اداره ثبت شرکتها ثبت و مدارک از طریق پست به اداره مذکور ارسال خواهد گردید . درصورت تأیید موضوع فعالیت الحاق شده آگهی تغییرات صادر و پس از آن در روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع عموم منتشر می گردد.

نکات مهم در خصوص ثبت تغییرموضوع شرکت

در تنظیم موضوع فعالیت توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

  • 1-موضوعات شرکتی را از موضوعات فعالیت مؤسسات غیر تجاری تفکیک نمایید.
  • 2-موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند با ذکر شماره مجوز در موضوع تنظیم گردند.
  • 3-موضوع فعایت شرکتهای تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
  • 4-امکان تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکتهای چندمنظوره امکان پذیر می باشد.
  • 5-در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت  تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.

در مجموعه بین الملل پایش با برند تجاری ثبت پایش کلیه فرایند ثبت تغییر موضوع شرکت ها در کرج و تهران و استانهای البرز و تهران به صورت تخصصی و با کمترین زمان و هزینه ثبت می گردد.