2634450133(98+)
2634205132(98+)

ثبت تغییرات درسرمایه شرکت

۹
اردیبهشت
789 بازدید
بدون دیدگاه
در این مقاله قصد داریم اطلاعات و قوانین شرکت سهامی و ثبت شرکت در کرج

تغییرات درسرمایه شرکت

در این مقاله قصد داریم اطلاعات و قوانین شرکت سهامی و ثبت شرکت در کرج را در اختیار شما قرار دهیم.

ماده ۱۵۷ـ سرمایه شرکت را می توان ازطریق صدورسهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسـمی سـهام موجـود  افزایش داد.

ماده ۱۵۸ـ تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی ازطریق زیرامکان پذیراست:

۱ ـ پرداخت مبلغ اسمی به نقد.

۲ ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص ازشرکت به سهام جدید.

۳ ـ انتقال سودتقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله ازاضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴ ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام.

تبصره ۱ ـ فقط درشرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد نیزمجازاست.

تبصره ۲ ـ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۵۹ـ افزایش سرمایه ازطریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود درصورتی که بـرای صـاحبان سـهام ایجـاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگرآنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

موسسه حقوقی درسا با کمترین زمان و هزینه ثبت شرکت در کرج را انجام می دهد

ماده ۱۶۰ـ شرکت میتواندسهام جدید را برابرمبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغـی عـلاوه بر مبلـغ اسـمی سـهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخریداران دریافت کند.شرکت میتواند عواید حاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقد ابین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا د رازاءآن سـهام جدیـد بـه صـاحبان سـهام سابق بدهد.

ماده ۱۶۱ـ مجمع عمومی فوقالعاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس ازقرائـت گـزارش بـازرس یـا بازرسـان شـرکت  درمورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند.

تبصره ۱ ـ مجمع عمومی فوق العاده که درمورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کنـد شـرایط مربـوط بـه فـروش سهام جدید وتادیه قیمت آن را تعیین یا اختیارتعیین آن را به هیئت مدیره واگذارخواهد کرد.

درسا ثبت قدم به قدم با شماست تا ثبت شرکت در کرج را انجام دهید.

تبصره ۲ ـ پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متـضمن توجیـه لـزوم افـزایش سـرمایه ونیزشـامل گزارشی درباره امورشرکت ازبدوسال مالی درجریان واگرتا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سـال مـالی  قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی ازوضع شرکت ازابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان بایـد شـامل اظهارنظردرباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.

ماده ۱۶۲ـ مجمع عمومی فوقالعاده میتواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینـی کـه نبایـد ا زپـنج سال تجاوزکند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی ازطرق مذکوردراین قانون افزایش دهد.

ماده ۱۶۳ـ هیئت مدیره درهرحال مکلف است درهرنوبت پس ازعملی ساختن افزایش سرمایه حداکثرظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه درقسمت مربوط به مقدارسرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبـت شـرکتها اعـلام  کند تا پس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

مشاورین درسا ثبت آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه های حقوقی به خصوص ثبت شرکت در کرج می باشند.

ماده ۱۶۴ـ اساسنامه شرکت نمیتواند متضمن اختیارافزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

ماده ۱۶۵ـ مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما تادیه نشده اسـت افـزایش سـرمایه شـرکت تحـت هـیچ عنـوانی  مجازنخواهد بود.

ماده ۱۶۶ـ درخرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک ند حق تقدم دارند واین حق قابل نقل وانتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکوررا اعمال کنند کمترازشـصت روزنخواهـد بود.این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود.

درسا ثبت متخصص در ثبت شرکت در کرج

ماده ۱۶۷ـ مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را ازطریق فروش سهام جدید تصویب میکند یا اجازه آن را به هیئت مدیره میدهد میتواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویـسی تمـام یـا قـسمتی از سـهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره وگزارش بازرس یا بازرسان

شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

تبصره ـ گزارش هیئت مدیره مذکوردراین ماده باید مشتمل برتوجیـه لـزوم افـزایش سـرمایه وسـلب حـق تقـدم ازسهامداران ومعرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنهـا د رنظرگرفتـه شـده اسـت وتعـداد وقیمت این گونه سهام وعواملی که درتعیین قیمت درنظرگرفته شده است باشد.گزارش بـازرس یـا بازرسـان بایـد

حاکی ازتایید عوامل وجهاتی باشد که درگزارش هیئت مدیره ذکرشده است.

ماده ۱۶۸ـ درمورد ماده ۱۶۷چنانچه سلب حق تقدم درپذیره نویسی سهام جدید ازبعضی ازصاحبان سهام به نفـع بعض دیگرانجام میگیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها درنظرگرفتـه شـده اسـت حـق ندارنـد  دراخذ رای درباره سلب حق تقدم سایرسهامداران شرکت کنند.دراحتساب حد نصاب رسمیت جلسه واکثریت لازم جهت معتبربودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص بـه آنهـا د رنظرگرفتـه شده است به حساب نخواهد آمد.

ماده ۱۶۹ـ درشرکت های سهامی خاص پس ازاتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتشارسهام جدید بایـد مراتب ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نـشرمی گـردد بـه اطـلاع  صاحبان سهام برسد دراین آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه ومبلغ اسمی سـهام جدیـد وحـسب

مورد مبلغ اضافه ارزش سهم وتعداد سهامی که هرصاحب سهم نسبت به سهام خود حق تقدم درخرید آنها را دارد ومهلت پذیره نویسی ونحوه پرداخت ذکرشود.درصورتی که برای سـهام جدیـد شـرایط خاصـی درنظرگرفتـه شـده باشدچگونگی این شرایط درآگهی قید خواهد شد.

با درسا ثبت ثبت شرکت در کرج را تجربه کنید

ماده ۱۷۰ـ درشرکتهای سهامی عام پس ازاتخاذتصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتـشارسهام جدیـد بایـد آگهی به نحومذکوردر ماده ۱۶۹ منتشرودرآن قید شود که صاحبان سهام بی نـام بـرای دریافـت گواهینامـه حـق  خرید سهامی که حق تقدم درخریدآن را دارند ظرف مدت معین که نباید کمترازبیست روزباشـد بـه مراکـزی کـه

ازطرف شرکت تعیین ودرآگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامههـای حـق خریـد باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

ثبت شرکت در کرج را با درسا ثبت تجربه کنید

ماده ۱۷۱ـ گواهینامه حق خرید سهم مذکوردرماده فوق باید مشتمل برنکات زیرباشد:

۱ ـ نام وشماره ثبت ومرکزاصلی شرکت.

۲ ـ مبلغ سرمایه فعلی وهمچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.

۳ ـ تعداد ونوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکرمبلغ اسـمی سـهم وحـسب مـورد مبلـغ اضافه ارزش آن.

۴ ـ نام بانک ومشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید درآن پرداخته شود.

۵ ـ مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه میتواند ازحق خرید مندرج درگواهینامه استفاده کند.

۶ ـ هرگوته شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقررشده باشد.

تبصره ـ گواهینامه حق خرید سهم باید به همـان ترتیبـی کـه بـرای امـضای اوراق سـهام شـرکت مقرراسـت بـه امضاءبرسد

ماده ۱۷۲ـ درصورتی که حق تقدم درپذیره نویسی سهام جدید ازصاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام ازحق تقدم خود ظرف مهلت مقرراستفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضـه وبـه متقاضـیان فروخته خواهد شد.

ماده ۱۷۳ـ شرکتهای سهامی عام باید قبل ازعرضه کردن سهام جدید بـرای پـذیره نویـسی عمـومی ابتـدا طـرح  اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت کنند.

با ما بهترین ثبت شرکت در کرج را انجام دهید

موسسه حقوقی درسا با سالها تجربه در زمینه های حقوقی به خصوص ثبت برند در کرج و ثبت شرکت در کرج آماده همکاری با شما می باشد

درسا ثبت با کادر مجرب خود برای شما بهترین را رقم خواهد زد ما متخصص در ثبت شرکت در کرج هستیم

کارهای حقوقی خود را به ما بسپارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *