2634450133(98+)
2634205132(98+)

ثبت تغییرات درسرمایه شرکت ۲

۹
اردیبهشت
728 بازدید
بدون دیدگاه
در این مقاله که در ا دامه مقاله قبل آمده است قصد داریم اطلاعات کافی در مورد ثبت شرکت در کرج

تغییرات درسرمایه شرکت ۲

در این مقاله که در ا دامه مقاله قبل آمده است قصد داریم اطلاعات کافی در مورد ثبت شرکت در کرج و ثبت تغییرات در سرمایه شرکت را در اختیار شما قرار می دهیم .

ماده ۱۷۴ـ طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوردر ماده ۱۷۳باید به امـضای دارنـدگان امـضای مجازشـرکت رسـیده و مشتمل برنکات زیرباشد:

۱ ـ نام وشماره ثبت شرکت.

۲ ـ موضوع شرکت ونوع فعالیت های آن.

۳ ـ مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن

۴ ـ درصورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاءمدت آن.

۵ ـ مبلغ سرمایه شرکت قبل ازافزایش سرمایه.

۶ ـ اگرسهام ممتازمنتشرشده باشد تعداد وامتیازات آن.

۷ ـ هویت کامل اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.

۸ ـ شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی.

۹  ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود وشکیل اندوخته وتقسیم دارائی.

۱۰ ـ مبلغ وتعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشرکرده است ومهلت وشرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم.

درسا ثبت آماده همکاری با شما در زمینه ثبت شرکت در کرج  می باشد

۱۱ـ مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگراوراق قرضه ای که شرکت منتشرکرده است وتضمینات مربوط به آن.

۱۲ ـ مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

۱۳ ـ مبلغ افزایش سرمایه.

۱۴ ـ تعداد ونوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده ازحق تقدم خود تعهد کرده اند.

۱۵ ـ تاریخ شروع وخاتمه مهلت پذیره نویسی.

۱۶ ـ مبلغ اسمی ونوع سهامی که باید تعهد شود وحسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.

۱۷ ـ حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.

۱۸ ـ نام بانک ومشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید درآن پرداخته شود.

۱۹ ـ ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها وآگهیهای شرکت درآن نشرمیشود.

ماده ۱۷۵ـ آخرین ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسـیده اسـت بایـد ضـمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گـردد ودرصـورتی کـه شـرکت تـا آن موقـع ترازنامه وحساب سود وزیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید درطرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.

موسسه حقوقی درسا متخصص در ثبت شرکت در کرج می باشد

ماده ۱۷۶ـ مرجع ثبت شرکتها پس ازوصول طرح اعلامیه پذیره نویسی وضـمائم آن وتطبیـق منـدرجات آن هـا بـا مقررات قانونی اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادرخواهد نمود.

ماده ۱۷۷ـ اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه برروزنامه کثیرالانتـشاری کـه آگهـی هـای شـرکت درآن نشرمیگردد اقلا دردوروزنامه کثیرالانتشاردیگرآگهی شود ونیزدربانکی که تعهـد سـهام درنـزد آن بعمـل مـی آیـد درمعرض دید علاقمندان قرارداده شود.دراعلامیه پذیره نویسی باید قید شود کـه آخـرین ترازنامـه وحـساب سـود

وزیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است د رنزد مرجع ثبت شرکتها ودرمرکزشـرکت بـرای مراجعـه علاقمندان آماده است.

درسا ثبت قدم به قدم در ثبت شرکت در کرج با شماست.

ماده ۱۷۸ـ خریداران ظرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویـسی سـهام جدیـد معـین شـده اسـت ونبایـد ازدومـاه کمترباشد به بانک مراجعه وورقه تعهد سهام را امضاءکرده ومبلغی را که باید پرداخته شود تادیـه ورسـید دریافـت خواهند کرد.

ماده ۱۷۹ـ پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر  باشد بعمل خواهـد آمد:

۱ ـ نام وموضوع ومرکزاصلی وشماره ثبت شرکت.

۲ ـ سرمایه شرکت قبل ازافزایش سرمایه.

۳ ـ مبلغ افزایش سرمایه.

۴ ـ شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ومرجع صدورآن.

۵ ـ تعداد ونوع سهامی که مورد تعهد واقع میشود ومبلغ اسمی آن.

۶ ـ نام بانک وشماره حسابی که بهای سهم درآن پرداخته میشود.

۷ ـ هویت ونشانی کامل پذیره نویس.

درسا ثبت با کمترین زمان ثبت شرکت در کرج را برای شما انجام خواهد داد

ماده ۱۸۰ـ مقررات مواد ۱۴و۱۵ این قانون درمورد تعهد خرید سهم جدید نیزحاکم است.

ماده ۱۸۱ـ پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ودرصورت تمدیـد بعـد ازانقـضای مـدت تمدید شده هیئت مـدیره حـداکثرتا یکمـاه بـه تعهـدات پـذیره نویـسان رسـیدگی کـرده وتعـداد سـهام هریـک ازتعهدکنندگان را تعیین واعلام ومراتب را جهت ثبت وآگهی به مرجع ثبت شرکتها اطلاع خواهد داد.

ثبت شرکت در کرج را با ما تجربه کنید

هرگاه پس ازرسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدارسهام خریداری شده بیش ازمیزان افزایش سرمایه باشـد هیئـت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هرخریداردستوراسترداد وجه سهام اضافه خریـداری شـده را بـه بانـک مربوط بدهد.

 

ماده ۱۸۲ـ هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه ازتاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مـذکوردر مـاده ۱۷۴ به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد به درخواست هر یک ازپذیره نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طـرح اعلامیه نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ا زعدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادروبه بانکی کـه

تعهد سهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال می دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویـسی کـرده  اند به بانک مراجعه ووجوه پرداختی خود را مسترد دارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای افـزایش سـرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرارمیگیرد.

ماده ۱۸۳ـ برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامـه بـه ضـمیمه مـدارک زیر بـه مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود.

۱ ـ صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده ویا اجـازه آن را بـه هیئـت مـدیره داده است ودرصورت اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرارداده است.

۲ ـ یک نسخه ازروزنامه ای که آگهی مذکوردر ماده ۱۹۶ این قانون درآن نشرگردیده است.

۳ ـ اظهارنامه مشعربرفروش کلیه سهام جدید ودرصورتی که سهام جدیـد امتیـازاتی داشـته باشـد بایـد بـه شـرح

امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه قید شود.

با ما بهترین ثبت شرکت در کرج را انجام دهید

موسسه حقوقی درسا با سالها تجربه در زمینه های حقوقی به خصوص ثبت برند در کرج و ثبت شرکت در کرج آماده همکاری با شما می باشد

درسا ثبت با کادر مجرب خود برای شما بهترین را رقم خواهد زد ما متخصص در ثبت شرکت در کرج هستیم

مشاورین ما آماده پاسخگویی به شما در کلیه زمینه های حقوقی به خصوص در زمینه ثبت شرکت در کرج

کارهای حقوقی خود را به ما بسپارید.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *