فروردین, 1396 مقالات

تشریفات مقدماتی ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی

در قانون تجارت ایران و همچنین قانون ثبت شرکت در کرج هیچگونه محدودیت و اجازه ای برای ثبت شرکت سهامی پیش بینی نشده است. بنابراین، برای ثبت شرکت های سهامی در ایران آزادی کامل وجود دارد. البته باید در نظر داشت اصول کلی که برای عقود و قرارداد ها در قانون پیش بینی شده است، باید در نظر گرفته شود.

مثلا موضوع شرکت باید مشروع باشد و ثبت شرکت در کرج برای اموری که قانون منع کرده است، جایز نیست.همچنین برای بعضی امور قوانین مختلف مقررات مخصوصی پیش بینی کرده اند که مقررات مزبور باید در نظر گرفته شود.

مثلا برای ثبت بانک و بیمه اجازه مخصوص هیات وزیران لازم است و تشریفات مخصوصی پیش بینی شده است یا شرکت هایی که موضوع آن تاسیس کارخانه و استخراج معادن می باشد،برای شروع عملیات و بهره برداری محتاج به تحصیل پروانه می باشند.

ولی به طور کلی و غیر از مواردی که به موجب قوانین مخصوص استثناء شده اند تاسیس شرکت سهامی فعلا نیازی به اجازه ندارد. اما در طرح جدید قانون تجارت، هیات نظارت بر شرکت سهامی فعلا نیازی به اجازه ندارد. اما در طرح جدید قانون تجارت، هیات نظارت بر شرکت ها پیش بینی شده و تاسیس هر گونه شرکتی منوط به اجازه هیات مزبور است.

موضوع اجازه ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط سهامی امر تازه ای نیست و در کشور های اروپایی مخصوصا در قرن نوزدهم ثبت شرکت سهامی موکول به اجازه مخصوص بوده است. ولی امروزه اغلب قوانین، سیستم آزادی ثبت شرکت های سهامی را کم و بیش قبول کرده اند و حتی در انگلستان شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شوند: شرکت های عمومی که محتاج به اجازه مخصوص می باشند و شرکت های خصوصی که اجازه مخصوص برای تاسیس لازم ندارند.

موسسه حقوقی درسا با کادری مجرب آماده همکاری با اشخصاص حقیقی و حقوقی که قصد ثبت شرکت در کرج یا ثبت برند در کرج دارند را دارا می باشد.

ثبت شرکت در کرج مستلزم اینست که یک یا چند نفر که موسس نامیده می شوند، در ثبت شرکت در کرج مبتکر و پیشقدم شده و مقدمات ثبت شرکت را فراهم سازند و از اشخاص که ممکن است از این فکر استقبال نمایند دعوت کنند تا با تععد سرمایه لازم مجمعی تشکیل دهند و اساس شرکت را پی ریزی می کنند. تعهدکنندگان سرمایه شرکت در مجمعی که مجمع عمومی موسسان نامیده می شود، حاضر می شوند و با تصویب شرکت نامه، اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان اساس و شالوده و خط مشی شرکت را معین می کنند.

برای آنکه حقوق شرکاء و کسانی که با شرکت معامله کنند، کاملا تامین شود، قوانین تجارتی تشریفاتی قائل شده اند که عدم رعایت آن ها علاوه بر آن که موجب ابطال شرکت می شود، موجب مسئولیت حقوقی یا جزایی کسانی می شود که تشریفات مزبور را رعایت نکرده اند

بنابراین تشریفات تشکیل عبارت است از کلیه اعمال مادی و حقوقی برای ایجاد شرکت که به موجب قانون پیش بینی شده است. موسسان شرکت را ثبت می کنند و طرز اداره و عملیات آن را با رعایت مقررات قانونی پیش بینی می کنند.

ثبت شرکت سهامی در موقع تصمیم به تاسیس شرکت کلیه شرکای شرکت سهامی معین باشند و سرمایه شرکت را تعهد کنند شرکت با تصمیم مجمع عمومی موسسان راجع به تصویب اساسنامه و شرکت نامه و انتخاب مدیران و بازرسان فورا تشکیل می شود و شروع بکار می کند.

بر عکس، اگر در موقعی که موسسان شرکت تصمیم به تاسیس شرکت می گیرند کلیه سهامداران شرکت معین نباشند و لازم باشد از طریق دعوت و تبلیغ سهامداران را جلب کرد تا پس از تکمیل تعهد سرمایه لازن اقدام به تاسیس شرکت شود تاسیس به تدریج انجام خواهد گرفت

تاسیس فوری در مواردی است که سهامداران شروت محدود هستند و سرمایه شرکت زیاد نیست. موسسان سرمایه شرکا را تقبل می کنند و فورا اقدام به تاسیس شرکت می کنند. اما در مواقعی که سرمایه ای عمده برای عملیات شرکت لازم است تصمیم موسسان برای ایجاد شرکت کافی نیست.

آنان باید از طریق تبلیغات در جراید و از راه های دیگر عده ای از صاحبان سرمایه را جلب کنند تا اولا سرمایه شرکت تعهد شود. بعد، از آن از کلیه تعهدکنندگان سرمایه دعوت شود تا اساسنامه و شرکت نامه را تصویب کنند و مدیران و بازرسان راتعیین نمایند. شکی نیست که این ترتیب مدتی به طول خواهد انجامید و قوانین برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاص اغلب مثرراتی برای این موضوع وضع کرده اند.

موسسه حقوقی درسا با کادری مجرب آماده پاسخ گویی به شما در همه زمینه های حقوقی می باشد این موسسه متخصص در ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشد.