بهترین تعاریف برای ثبت برند

فروردین, 1396 مقالات

برند

با ثبت برند در کرج  یک برند خوب، یک محصول، خدمت، فرد یا مکان قابل شناسایی است که خریداران و یا کاربران به دلیل منحصر به فرد بودن آن و یا اضافه شدن ارزش هایی به آن که با نیازهاي آنان ارتباط نزدیک دارد،مناسب بودن آن را درك نمودهاند. (کتابچه راهنماي برند مقاصد گردشگري)

برند | تعریف برند از دید کیفیت

برند قرارداد نانوشته اي در مورد ارزش ذاتی، انتظاري از عملکرد، پیمانی مبنی بر ارایه کیفیت خوب با مصرف کننده، قابل پیش بینی، پیمانی نانوشته، ارائه کننده اعتبار نامه، نشان اعتماد و ریسک کاهش یافته، شهرت و اعتبار و مجموعه اي از خاطرات است و نهایتاً هم می تواند بیشتر از همه این ها باشد.  (داریل تراویس)

برند جزء نامحسوس ولی بسیار مهم از دارایی سازمان است. برند قراردادي با مشتري در ارتباط با سطحی از کیفیت یا ارزش که همراه با محصول و یا خدمت ارائه می شود. برند کمکی است به مشتري در جهت تصمیم گیري مطمئن براي خرید است. (اسکات)

برند تلفیقی از خصوصیاتی است که توسط تشکیلات تجاري وعده داده شده و به موجب آن منافع و ارزش هایی را که مشتریان انتظار دارند به آنان عرضه می کند. همچنین برند یک ابزار است و نه فقط یک هدف که اگر به درستی و مؤثر ثبت برند انجام شود، باعث شکل گیري دارایی باارزش ناملموسی تحت عنوان ارزش ویژه برند می شود که با خود منافع بی شماري به همراه دارد. (وود، 2000)

از نظر مفهوم برند عبارت است از نام یا نمادي که سازمان آن را باهدف ارزش آفرینی براي ذینفعان خود مورد استفاده قرار می دهد. (جان میلر و دیوید مور)

برند | برند سازي | برندینگ| ثبت برند در کرج

در تعاریف جدید، ثبت برند شامل موارد زیر نمی باشد:

ساختمان

تجهیزات

اشیا

افرادي که مدیریت می شوند

بلکه برند، ادراك و یا احساسی است که مشتریان از محصولات و خدمات ما در ذهن خود دارند.

در واقع برند سمبلی است که با تعداد زیادي دارایی و تعهد ذهنی پیوند خورده و هدف آن شناسانده شدن محصولات و ایجاد تمایز است. (کالن باري، 2010)

برندي قدرتمند است که:

عمل به وعدهه ا و تعهدات

قدرت و توان مندي خود را در طول زمان ارتقاء داده

به سادگی در موقعیت ها و شرایط مختلف به ذهن مشتري فرا خوانده شوند. (لین کلر، 2008)

استرن ادعا می کند که مفهوم ثبت برند در کرج  زیاد از حد تعریف شده است در نتیجه معانی مختلفی هم دارد. این امر خود براي پژوهشگران بدل به معضل و چالش شده است، زیرا که ایشان در این راه در عمل مفهوم یکسانی را تحت نام هاي مختلف یا مفاهیم مختلف در تحت یک نام بررسی خواهند کرد.

معانی استعاري و ادبی هردو در ساختن تعریف مهم هستند، جایی که زبان روزمره به واژههاي زبان رسمی علمی ترجمه می شود. استرن بحث می کند که کلمه برند می تواند هم به عنوان یک شی و هم یک فرآیند طبقه بندي شود بستگی به این دارد که به عنوان یک اسم یا یک فعل مورد استفاده قرار می گیرد.

وقتی کلمه برند در ثبت برند در کرج به عنوان اسم به کار می رود:

شخص

مکان

چیز

وقتی برند در ثبت برند در کرج به عنوان فعل به کار می رود

فرآیند ساختن یک محصول معنادار (نام گذاري یا جایگاه سازي یک محصول)

جنبه هاي عملکردي برند مثل هویت برند و شهرت برند (هر دو به عنوان اسم) قابلیت انعطاف این مفهوم را می رساند.

دو کلمه برند سازي و برندینگ در ثبت برند به عنوان فعل، نشان دهنده این است که چگونه معنی برند در طی زمان تغییر کرده است.

استرن بیشتر توضیح می دهد که در دنیاي مادي، یک برند یک نام یا مارك همراه با محصول است، در حالی که در ذهن مردم به حضور و یا درك ذهنی از یک معناي روانشناسانه برمی گردد. (استرن، 2006)

یک برند معتبر مجموعه اي از تداعی هاي ذهنی خاص (منحصر به فرد)، قوي (برتر از رقبا) و مثبت (ایده آلی)  است که توسط مشتري به ارزش ادراك شده از محصولات و خدمات اضافه میشود. (کاپفرر، 1998)

در رویکرد راهبردي، برند شرکت تمرکزش بر ترجمان راهبرد به تاکتیک هاي همخوان با هویت برند می باشد و این امر را توسط ارتباطات برند به ذهن و ضمیر مخاطبان مرتبط می سازد. (بالمر، 1995)

یک برند مجموعه اي از عقاید و احساسات درونی مشتریان و مصرف کنندگان است که جایگاهی ویژه در چشم و ذهنشان دارد و مبتنی بر مزایاي معنوي و کارکردي دریافت شده میباشد. (دوآن نپ)

یک برند مجموعه اي از ارزش هاي عملکردي و احساسی که به ذينفعان یک تجربه مشخص و ویژه را وعده می دهد. این تعریف جنبه هاي نامشهودي را بارز می کند (ارزشهاي عملکردي و احساسی). (دوچرناتونی)

برند مجموعه اي از تصاویر و برداشت ها در ذهن مصرف کننده است. (فلدویک، 2000 )

یک کالا چیزي است که در کارخانه ساخته می شود، اما یک برند چیزي است که به وسیله یک مشتري خریداري می شود. (الیور، 1999)

برند یا علامت تجاری معرف خدمات و صنعت شما می باشد و به طور انحصاری طبق مقررات قانون ثبت علائم تجاری به شما اختصاص داده می شود و وجه تمایز هر شرکت برند آن شرکت است لذا ثبت برند در کرج  از مهم ترین قدم های ابتدایی هر شرکت می باشد و موسسه درسا با طرح دعاوی حقوقی و کیفری برند توسط وکلای مجرب و با تجربه، حمایت از برند ثبت شده و ابطال برندهای کپی را انجام داده و به شما کمک می کند تا برند خود را جهانی کنید. با ثبت برند و علامت تجاری خود اجازه سوء استفاده سود جویان از کسب و کار خود را ندهید.

موسسه حقوقی درسا آماده هر گونه همکاری با شما در راستای ثبت برند در کرج و ثبت شرکت در کرج می باشد و در کمترین زمان کارهای حقوقی شما را با کادر مجرب خود انجام می دهد و بهترین ها را برای شما رقم می زند.