2634450133(98+)
2634205132(98+)

اوراق قرضه شرکت سهامی

۶
اردیبهشت
925 بازدید
بدون دیدگاه
دراین مقاله قصد داریم اطلاعات کافی در مورد ثبت شرکت در کرج

اوراق قرضه در ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی

دراین مقاله قصد داریم اطلاعات کافی در مورد ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط کشور به صورت سهامی را در اختیار شما قرار دهیم.

ماده ۵۱ـ شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج دراین قانون اوراق قرضه منتشرکند.

ماده ۵۲ـ ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین کـه تمـامی آن یـا اجـزا ءآن درموعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بربهـره حقـوق دیگـری نیز شـناخته شود.

ماده ۵۳ـ دارندگان اوراق قرضه دراداره امورشرکت هیچگونه دخالتی نداشته وفقط بستانکارشرکت محـسوب مـی شوند.

ماده ۵۴ـ پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.

ماده ۵۵ـ انتشاراوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شـده ودوسـال تمـام از تاریخ ثبت شرکت در کرج گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

ماده ۵۶ـ هرگاه انتشاراوراق قرضه دراساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العـاده صـاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشاراوراق قرضه را تصویب وشرایط آن را تعیـین کنـد.اساسـنامه ویـا مجمع عمومی میتواند به هیئت مدیره شرکت اجازه دهدکه طی مدتی که ا زدوسـال تجاوزنکنـد یـک چنـد باربـه انتشاراوراق قرضه مبادرت نماید.

درسا ثبت متخصص در ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشد.

تبصره ـ درهربارانتشارمبلغ اسمی اوراق قرضه ونیزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزیه) باید متساوی باشد.

ماده ۵۷ـ تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه وشرایط صدوروانتشارآن باید همـراه بـا طـرح اطلاعیـه انتـشا راوراق قرضه کتبا به مرجع ثبت شرکت در کرج ها اعلام شود.مرجع مذکورمفاد تـصمیم را ثبـت وخلاصـه آن را همـراه بـا طـرح  اطلاعیه انتشاراوراق قرضه به هزینه شرکت درروزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره ـ قبل ازانجام تشریفات مذکور در ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

گروه حقوقی درسا همراه شما در ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط کشور می باشد.

ماده ۵۸ـ اطلاعیه انتشاراوراق قرضه باید مشتمل برنکات زیربوده وتوسط دارنـدگان امـضاءمجازشرکت امـضاءشده باشد.

۱ ـ نام شرکت.

۲ ـ موضوع شرکت.

۳ ـ شماره وتاریخ ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط

۴ ـ مرکزاصلی شرکت.

۵ ـ مدت شرکت.

۶ ـ مبلغ سرمایه شرکت وتصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است.

۷ ـ درصورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه صادرکرده است مبلغ وتعداد وتاریخ صدورآن وتـضمیناتی کـه احتمـالا برای بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنین مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتی که اوراق قرضـه سـابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری ازآن گونه اوراق قرضه که هنوزتبدیل به سهم نشده است.

۸ ـ درصورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ ومدت وسایرشرایط تضمین مذکور.

۹ ـ مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنین مبلغ اسمی هرورقه ونرخ بهـره ای کـه بـه قرضـه تعلـق مـی گیـرد وترتیـب محاسبه آن وذکرسایرحقوقی که احتمالا برای اوراق قرضـه درنظرگرفتـه شـده اسـت وهمچنـین موعـد یـا مواعـد وشرایط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغیره ودرصورتی که اوراق قرضه قابل خرید باشد شرایط وترتیب بهره

وغیره ودرصورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط وترتیب بازخرید.

۱۰ ـ تضمیناتی که احتمالا برای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است.

۱۱ـ اگراوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت وسایرشرایط تعویض یا تبدیل.

۱۲ـ خلاصه گزارش وضع مالی شرکت وخلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که تصویب مجمع عمـومی صـاحبان  سهام رسیده است.

ماده ۵۹ـ پس ازانتشارآگهی مذکوردر ماده ۵۷ شرکت باید تصمیم مجمع عمومی واطلاعیه انتـشاراوراق قرضـه را با قید شماره وتاریخ آگهی منتشرشده درروزنامه رسمی وهمچنین شماره وتاریخ روزنامه رسـمی کـه آگهـی درآن منتشرشده است درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد آگهی کند.

ماده ۶۰ـ ورقه قرضه باید شامل نکات زیربـوده وبهمـان ترتیبـی کـه بـرای امـضای اوراق سـهام مقررشـده اسـت امضاء بشود.

۱ ـ نام شرکت.

۲ ـ شماره وتاریخ ثبت شرکت در کرج و دیگر نقاط.

۳ ـ مرکزاصلی شرکت.

۴ ـ مبلغ سرمایه شرکت.

۵ ـ مدت شرکت.

۶ ـ مبلغ اسمی وشماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه.

۷ ـ تاریخ وشرایط بازپرداخت قرضه ونیزشرایط بازخریدورقه قرضه(اگرقابل بازخرید باشد).

۸ ـ تضمیناتی که احتمالابرای قرضه درنظرگرفته شده است.

۹ ـ درصورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعـویض رعایـت شـود بـا ذکرنـام اشخاص یا موسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.

۱۰ ـ درصورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.

ماده ۶۱ـ اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در اینصورت مجمع عمومی فـوق العـاده بایـد بنا به پیشنهاد هیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجاره انتشا راوراق قرضه افزایش سرمایه شـرکت را اقلا برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.

ماده ۶۲ـ افزایش سرمایه مذکوردر ماده ۶۱ قبل ازصدوراوراق قرضه باید بوسیله یک یا چند بانک و یا موسـسه مـالی معتبرپذیره نویسی شده باشد و قراردادی که درموضوع اینگونه پذیره نویسی وشرایط آن و تعهدپذیره نـویس مبنـی بردادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسایرشرایط مربوط به آن بین شرکت واینگونه پذیره نویسان منعقـد شده است نیزباید به تصویب مجمع عمومی مذکوردر ماده ۶۱ برسد وگرنه معتبرنخواهد بود.

ثبت شرکت در کرج را با ما تجربه کنید.

تبصره ـ شورای پول واعتبارشرایط بانکها وموسسات مالی را که میتواند افزایش سرمایه شـرکت ها را پـذیره نویـسی کنند تعیین خواهد نمود.

ماده ۶۳ـ درمورد مواد ۶۱ و۶۲ حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعـویض بـا اوراق قرضـه خـود  بخود منتفی خواهد بود.

ماده ۶۴ـ شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید درورقه قرضه قید شود.

تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.

دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسید ورقه می تواند تحت شرایط و به ترتیبی که درورقه قید شـده اسـت آن را با سهم شرکت تعویض کند.

ماده ۶۵ـ ازتاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکوردر ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی توانـد اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتش رکند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آنرا از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا درنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.

کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام ویا تقلیل عده سـهام بـشود شـامل سـهامی  نیز که دارندگان اوراق قرضه درنتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می دارند میگردد وچنین تلقی می شود که اینگونـه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبورسهام دارشرکت بوده اند.

کادر مجرب موسسه حقوقی درسا آماده هرگونه همکاری با شما در زمینه های حقوقی می باشد به خصوص در زمینه ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *