2634450133(98+)
2634205132(98+)

اهميت ثبت شرکت های تجاری

۱۵
اردیبهشت
1321 بازدید
بدون دیدگاه
هدف از انتشار این مطلب قرار دادن اطلاعات کافی و لازم در اختیار شماست تا با دانش تصمیم بگیرید و در راه ثبت شرکت در کرج

اهميت ثبت شرکت های تجاری

هدف از انتشار این مطلب قرار دادن اطلاعات کافی و لازم در اختیار شماست تا با دانش تصمیم بگیرید و در راه ثبت شرکت در کرج قدم بگذارید و از تصمیم خود پشیمان نشوید.

امــروزه بخــش عظيمــی از فعاليــت هــای اقتــصادی و بازرگــانی را شــرکت هــای تجــاری بــر عهــده دارنــد. اشــخاص بــه دليــل مزایــای فراوانــی کــه شــرکتهای تجــاری دارنــد تــرجيح می دهند در قالب این شرکتها به فعاليت تجاری بپردازند.

از جمله مزایای ثبت  شرکت در کرج به صورت تجاری موارد زیر است:

١ -فراهم نمودن سرمایه بيشتر

٢ -تجمع تخصصهای گوناگون

٣ -محدودیت مسئوليت

بــه دليــل مزایــایی کــه تــشکيل شــرکت تجــاری و فعاليــت در قالــب آن دارد امــروزه دولت هــا نيز فعاليت اقتصادی خود را در قالب شرکتهای تجاری انجام می دهند.

منابع قانونی

مهمتــرین قــانون راجــع بــه شــرکتهای تجــاری قــانون تجــارت مــصوب ١٣١١ اســت کــه اســاس حقــوق تجــارت ایــران را تــشکيل مــی دهــد و بــاب ســوم ایــن قــانون از مــاده ٢٠ تــا ٢٢٢ به شرکتهای تجاری اختصاص دارد.

ثبت شرکت در کرج تخصص ماست.

در ســال ١٣٤٧ لایحــه قــانونی اصــلاح قــسمتی از قــانون تجــارت بــه تــصویب رســيد کــه مواد آن جایگزین ماده ٢١ تا ٩٣ قانون تجارت گردید.

از دیگــر مقــررات مربــوط بــه شــرکتهای تجــاری قــانون ثبــت شرکتهاســت کــه در ســال ١٣١٠ به تصویب رسيده است و برخی از مواد آن در سال ١٣٦٢ اصلاح گردید.

شــرکت های تعــاونی هــر چنــد ابتــدا تــابع قــانون تجــارت بودنــد ولــی بعــدها مقــررات خــاص بــرای شــرکتهای تعــاونی تــصویب شــد. اکنــون ایــن شــرکتها تــابع قــانون بخــش تعــاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ می باشند.

شــرکت های دولتــی کــه بــه کــار تجــارت مــی پردازنــد دارای قــوانين و مقــررات خــاص مــی باشـــند. عـــلاوه بـــر قـــوانين مـــذکور قـــوانين، آئـــين نامـــه و نظامنامـــه هـــایی نيـــز در مـــورد شرکتهای تجاری بطور متفرق وجود دارد.

ثبت شرکت در کرج خود را به ما بسپارید

انواع شرکت های تجاری

شــرکت های تجــاری را بــا توجــه بــه ميــزان مــسئوليت کــسانی کــه در آن ســرمایه گــذاری نموده اند می توان به سه دسته تقسيم کرد:

١ –شرکت های سرمایه

٢ –شرکت های اشخاص

٣ –شرکت های مختلط

مشاورین درسا ثبت آماده همکاری با شما در زمینه ثبت شرکت در کرج می باشند

شـــرکت های ســـرمایه بـــه شـــرکت هایی اطـــلاق مـــی شـــود کـــه مـــسئوليت شـــرکای آن محــدود بــه ســرمایه ای اســت کــه بــه شــرکت آورده انــد و لــذا اعتبــار چنــين شــرکت هایی بــه ميزان سرمایه شرکت بستگی دارد.

شـــرکت هـــای ســـهامی و بـــا مـــسئوليت محـــدود از اقـــسام شـــرکت هـــای ســـرمایه محسوب می شوند.

شـــرکت های اشـــخاص شـــرکت هایی هـــستند کـــه در آن هـــا مـــسئوليت شـــرکاء نامحـــدود اســت و طلبکــاران شــرکت مــی تواننــد بــرای وصــول مطالبــات خــود بــه شــرکاء مراجعــه کننــد

موسسسه حقوقی درسا متخصص در ثبت شرکت در کرج

لذا اعتبار چنين شرکت هایی بستگی به اعتبار شرکای آن دارد.

***شرکت های تضامنی و نسبی از اقسام شرکت های اشخاص به حساب می آیند.

شــرکت های مخــتلط شــرکت هایی هــستند کــه در آن هــا هــم شــریک ضــامن وهــم شــریک غيــر ضــامن وجــود دارد. مــسئوليت شــرکای ضــامن نامحــدود و مــسئوليت شــرکای غيــر ضامن محدود به ميزان آورده آن ها است.

شــرکته ای مخــتلط ســهامی و غيــر ســهامی انــواع شــرکتهای مخــتلط را تــشکيل مــی دهند.

چــون شــرکت های دولتــی از انــواع شــرکتهای ســهامی هــستند و شــرکت های تعــاونی نيــز قــالبی نظيــر شــرکتهای ســهامی دارنــد لــذا ایــن دو قــسم را بایــد از اقــسام شــرکت های سرمایه محسوب نمود.

کادر مجرب درسا ثبت در کمترین زمان و با کمترین هزینه ثبت شرکت در کرج را برای شما انجام می دهد.

طبق ماده ٢٠ قانون تجارت شرکت های تجارتی عبارتند از:

١ -شرکت سهامی

٢ -شرکت با مسئوليت محدود

٣ -شرکت تضامنی

٤ -شرکت مختلط غير سهامی

٥ -شرکت مختلط سهامی

٦ -شرکت نسبی

٧ -شرکت تعاونی توليد و مصرف

تقسيم بندی مطالب

چــون در پــاره ای مــوارد شــرکت هــای تجــاری تــابع قواعــد مــشترک هــستند و ذکــر ایــن قواعـد بـه مناسـبت طـرح هـر یـک از شـرکت هـا بـه تکـرار مطالـب مـی انجامـد لـذا ابتـدا ایـن قواعـد مـشترک تحـت عنـوان کليـات بحـث شـده و سـپس بـه قواعـد و مقـررات ویـژه هـر یـک از شرکتها می پردازیم.

درسا ثبت پیشرو در ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج

تعریف شرکت تجاری

در قـــانون تجـــارت ایـــران شـــرکت تجـــاری تعریـــف نـــشده اســـت ولـــی در قـــانون مـــدنی شـــرکت تعریـــف شـــده اســـت. طبـــق مـــاده ٥٧١ قـــانون مـــدنی شـــرکت عبـــارت اســـت از:

اجتمــاع حقــوق مــالکين متعــدد در شــش واحــد بــه نحــو اشــاعه. تعریــف شــرکت در قــانون مدنی از اقسام مالکيت است.

علمـای حقـوق مـدنی معتقدنـد عقـد شـرکت عقـدی اسـت کـه بـه موجـب آن دو یـا چنـد

شـخص، بـه منظـور تـصرف مـشترک و تقـسيم سـود و زیـان و گـاه بـه مقـصود دیگـر، حقـوق خود را در ميان می گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.

ثبت شرکت در کرج را با درسا ثبت تجربه کنید.

تعریـف شـرکت مـدنی چـه بـه مفهـوم قـسمی از مالکيـت و چـه بـه مفهـوم عقـدی آن بـرشرکت های تجاری صادق نيست، زیرا:

١ -در شـــرکت تجـــاری هـــدف شـــرکاء بـــه دســـت آوردن ســـود اقتـــصادی اســـت در حاليکه شرکت مدنی ممکن است با اهداف دیگر تشکيل شود.

٢ -در شـــرکت تجـــاری شخـــصيت حقـــوقی شـــرکت، مالـــک آورده هاســـت ولـــی در

شــرکت مــدنی مالکيــت مــال از آن شــرکاء اســت و شخــصيت حقــوقی مــستقلی

وجود ندارد.  چـــون در قـــانون مـــا شـــرکت تجـــاری تعریـــف نـــشده اســـت علمـــای حقـــوق از شـــرکت تجاری تعریف به عمل آورده اند. از جمله تعاریف آن است که:  “شــرکت تجــاری، قــرار دادی اســت کــه بــه موجــب آن یــک یــا چنــدنفر توافــق مــی کننــد ســرمایه مــستقلی را کــه از جمــع آورده هــای آنهــا تــشکيل مــی شــود، ایجــاد کننــد و بــه موســسه ای کــه بــرای انجــام مقــصود خاصــی تــشکيل مــی گــردد، اختــصاص دهنــد و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگيری سرمایه سهيم شوند.”

در ادبيــات حقــوقی مــا گــاه منظــور از شــرکت تجــاری مــاهيتی اســت کــه موجــب پيــدایش آن شده است وگاه یک شخص حقوقی تلقی گردیده است.

انتقــاد: قانونگـذار مـا بــه اقتبـاس از قـانون تجــارت فرانـسه کـه شــرکت تجـارتی را تعریــف ننمــوده از تعریــف شــرکت تجــاری غافــل مانــده اســت و حــال آن کــه اولاً در قــانون مــدنی فرانــسه (مــاده ١٨٣٢ )شــرکت تعریــف شــده و نيــازی بــه تکــرار در قــانون تجــارت آن کــشورنبـوده اسـت، حـال آن کـه قـانون تجـارت مـا زودتـر از قـانون مـدنی تـصویب شـده اسـت.

ثانيـاً تعریــف شــرکت مــدنی کــه در قــانون مــدنی ارائــه شــده بــه شــرکت تجــاری صــادق نيــست لذا ضرورت داشت که قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نماید.

موسسه حقوقی درسا با کادر مجرب خود پیشگام در ثبت شرکت در کرج می باشد.ثبت شرکت در کرج را با درسا ثبت تجربه کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *