2634450133(98+)
2634457131(98+)

حقوق تجارت

صفحه اصلی / Posts tagged "حقوق تجارت"

شخصیت حقوقی در ثبت شرکت

شخصیت حقوقی و استقلال شرکت در ثبت شرکت در کرج اشخاص، شخصیت شرکت در کنار شخصیت حقوقی شرکاء قرار گرفته است و شخصیت شرکاء در شخصیت شرکت تاثیر دارد. در صورتی ...

در ثبت شرکت در کرج اشخاص، شخصیت شرکت در کنار
۲۰
فروردین

ثبت شرکت سهامی در کرج

تشریفات مقدماتی ثبت شرکت سهامی در قانون تجارت ایران و همچنین قانون ثبت شرکت در کرج هیچگونه محدودیت و اجازه ای برای ثبت شرکت سهامی پیش بینی نشده است. بنابراین، برای ...

انون ثبت شرکت در کرج هیچگونه محدودیت و اجازه ای
۱۹
فروردین