2634450133(98+)
2634457131(98+)

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

صفحه اصلی / Posts tagged "ثبت شرکت مختلط غیر سهامی"

ثبت شرکت در کرج و همکاری شرکاء

شرکاء مختلف در ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی در ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی دارای دو نوع شریک می باشد، شریک ضامن و ...

در ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی
۱۸
فروردین

ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی

کلیات ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی به موجب ماده 141 « ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در ...

ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی شرکتی است
۱۸
فروردین