2634450133(98+)
2634457131(98+)

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

صفحه اصلی / Posts tagged "ثبت شرکت با مسئولیت محدود"

ثبت شرکت با مسئولیت محدود و غیر سهامی

تعریف و اصول ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود طبق ماده قانون تجارت:"ثبت شرکت در کرج  با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی ...

فوایدی ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود برای شرکاء آن دارد
۱۹
فروردین

مراحل تاسیس و ثبت شرکت در کرج

مراحل ثبت شرکت در کرج چه نوع شرکتی را تاسیس و ثبت کنیم؟ انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد ...

ثبت شرکت در کرج با درساثبت
۱۲
اسفند

چگونگی ثبت شرکت سرمایه گذاری

ثبت شرکت سرمایه گذاری(ثبت شرکت در کرج) ثبت شرکت در کرج و ثبت شرکت سرمایه گذاری که هدف از تشکیل شرکت سرمایه گذاری مدیریت مالک سهام شرکت های زیر مجموعه خود ...

۱۲
اسفند