2634450133(98+)
2634457131(98+)

ثبت اختراع صنایع دستی

صفحه اصلی / Posts tagged "ثبت اختراع صنایع دستی"

ثبت اختراع صنایع دستی

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد که می توان گفت ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود ...

ثبت اختراع صنایع دستی
۲۳
بهمن