2634450133(98+)
2634457131(98+)

مقالات

صفحه اصلی / "مقالات" (Page 2)

شخصیت حقوقی در ثبت شرکت

شخصیت حقوقی و استقلال شرکت در ثبت شرکت در کرج اشخاص، شخصیت شرکت در کنار شخصیت حقوقی شرکاء قرار گرفته است و شخصیت شرکاء در شخصیت شرکت تاثیر دارد. در صورتی ...

در ثبت شرکت در کرج اشخاص، شخصیت شرکت در کنار
۲۰
فروردین

ثبت شرکت با مسئولیت محدود و غیر سهامی

تعریف و اصول ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود طبق ماده قانون تجارت:"ثبت شرکت در کرج  با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی ...

فوایدی ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود برای شرکاء آن دارد
۱۹
فروردین

ثبت شرکت سهامی در کرج

تشریفات مقدماتی ثبت شرکت سهامی در قانون تجارت ایران و همچنین قانون ثبت شرکت در کرج هیچگونه محدودیت و اجازه ای برای ثبت شرکت سهامی پیش بینی نشده است. بنابراین، برای ...

انون ثبت شرکت در کرج هیچگونه محدودیت و اجازه ای
۱۹
فروردین

ثبت شرکت در کرج و همکاری شرکاء

شرکاء مختلف در ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی در ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی دارای دو نوع شریک می باشد، شریک ضامن و ...

در ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی
۱۸
فروردین

ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی

کلیات ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی به موجب ماده 141 « ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در ...

ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی شرکتی است
۱۸
فروردین