2634450133(98+)
2634457131(98+)

حسابداری

حسابداری مالیاتی

اولین قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقلاب در سال 1366 به تصویب رسید و آخرین بار در تاریخ 27/11/1380 اصلاح شد، این قانون دارای پنج باب و بیست و هفت ...

حسابداری مالیاتی
۲۳
بهمن