2634450133(98+)
2634457131(98+)

صنعتی

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست؟ آیا می دانستید اگر طرح جدیدی برای محصولات تولیدی خود ایجاد کرده اید قبل از افشا باید ثبت نمائید؟ آیا می دانستید اگر بسته بندی منحصر به فردی ابداع ...

ثبت طرح صنعتی
۲۳
بهمن