2634450133(98+)
2634457131(98+)

خانگی

ثبت طرح خانگی

وزارت کار و امور اجتماعي با همکاري وزارتخانه هاي اقتصاي و دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع اشتغال و مشاغل خانگي ليست 214 شغل شناسايي شده را اعلام کرد. رشته هاي شناسايي شده ...

ثبت طرح خانگی
۲۳
بهمن