2634450133(98+)
2634457131(98+)

ثبت شعبه یا نمایندگی

صفحه اصلی / "ثبت شعبه یا نمایندگی"

ثبت نمایندگی خارجی

 کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت در ایران دارند : ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، ...

ثبت شعبه و نمایندگی خارجی
۲۳
بهمن

مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت خارجی

روش ومراحل ثبت تغییرات شرکتها مدارک لازم و مورد نیاز به منظور نمونه های پیوست با توجه به نوع تغییرات تنظیم و تکمیل و به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت ها ...

۱۰
بهمن