2634450133(98+)
2634457131(98+)

کشاورزی

ثبت اختراع کشاورزی

در مورد ثبت اختراع کشاورزی باید بگوییم که اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد کشاورزی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا ...

ثبت اختراع کشاورزی
۲۳
بهمن