2634450133(98+)
2634457131(98+)

صنعت

ثبت اختراع صنعتی

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت ...

ثبت اختراع صنعتی
۲۳
بهمن