2634450133(98+)
2634457131(98+)

ثبت اختراع

صفحه اصلی / "ثبت اختراع"

ثبت اختراع صنایع دستی

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد که می توان گفت ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود ...

ثبت اختراع صنایع دستی
۲۳
بهمن

ثبت اختراع صنعتی

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت ...

ثبت اختراع صنعتی
۲۳
بهمن

ثبت اختراع کشاورزی

در مورد ثبت اختراع کشاورزی باید بگوییم که اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد کشاورزی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا ...

ثبت اختراع کشاورزی
۲۳
بهمن

ثبت اختراع

وکلای متخصص درسا ثبت، بهترین وکیل در کرج ، در این مقاله به آنچه که برای ثبت اختراع نیاز است می پردازند و جزییات آن را شرح می دهند. اختراع حاصل ...

۱۰
بهمن