2634450133(98+)
2634205132(98+)

امور مالی و مالیاتی و بیمه

صفحه اصلی / "امور مالی و مالیاتی و بیمه" (Page 2)

حسابداری مالیاتی

اولین قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقلاب در سال 1366 به تصویب رسید و آخرین بار در تاریخ 27/11/1380 اصلاح شد، این قانون دارای پنج باب و بیست و هفت ...

حسابداری مالیاتی
۲۳
بهمن

روش پلمپ دفاتر تجارتی بخش دوم :

از آنجا که اخذ کد اقتصادی در کرج و پلمپ دفاتر از جمله امور مهم شرکت ها هستند. در ادامه مقاله پیش با عنوان روش پلمپ دفاتر تجارتی قصد داریم ...

۱۰
بهمن

روش پلمپ دفاتر تجارتی بخش اول :

اخذ کد اقتصادی در کرج  و پلمپ دفاتر ، جز مهمی از امور مهم مالیاتی شرکت ها هستند که در مقاله های پیشین تحت عنوان مزایای اخذ کد اقتصادی در ...

۱۰
بهمن

بیمه تامین اجتماعی

تعریفی در مورد بیمه حق بیمه عبارتی می باشد که از وجوهی که بر طبق قانون تامین اجتماعی و به منظور استفاده از مزایای تامین اجتماعی پرداخته می شود. دولت موظف می باشد ...

۹
بهمن

پلمپ دفاتر

شرکت ها و موسسه ها و سازمان هایی که مشمول قوانین مالیات باشند باید از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل ...

۹
بهمن