2634450133(98+)
2634457131(98+)

پلمپ دفاتر

روش پلمپ دفاتر تجارتی بخش دوم :

از آنجا که اخذ کد اقتصادی در کرج و پلمپ دفاتر از جمله امور مهم شرکت ها هستند. در ادامه مقاله پیش با عنوان روش پلمپ دفاتر تجارتی قصد داریم ...

۱۰
بهمن

روش پلمپ دفاتر تجارتی بخش اول :

اخذ کد اقتصادی در کرج  و پلمپ دفاتر ، جز مهمی از امور مهم مالیاتی شرکت ها هستند که در مقاله های پیشین تحت عنوان مزایای اخذ کد اقتصادی در ...

۱۰
بهمن

پلمپ دفاتر

شرکت ها و موسسه ها و سازمان هایی که مشمول قوانین مالیات باشند باید از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل ...

۹
بهمن