2634450133(98+)
2634457131(98+)

تحریر و ثبت اظهارنامه عملکرد سالیانه

صفحه اصلی / امور مالی و مالیاتی و بیمه / "تحریر و ثبت اظهارنامه عملکرد سالیانه"

تحریر و ثبت اظهارنامه عملکرد سالیانه

تعریف: کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارایه می گردد را اظهارنامه مالیاتی می نامند. محاسبه مالیات در ایران: در ایران مالیات به ...

۲۴
بهمن